Aloka 15,000,000  USD Ba Merenda Eskolar, MAE Asina Akordu Ho BNCTL

Vise Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torezão  hamutuk BNCTL iha Bebora tersa, (21/02/ 2023).

SAPNewsTL, Dili: Vise Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) asina akordu ho Banku Nasional Komersiu Timor Leste (BNCTL sigla portuges) kona ba alokasaun orsamentu  merenda eskolar ho montante 15,000,000 ne’ebe sei aloka ba Munisipiu sira hotu iha Timor-Leste.

“Ohin ita selebra akordu ho BNCTL kona ba alokasaun orsamentu   ba merenda eskolar ho montante 15,000,000 USD  ne’ebe agora iha tranferensia  ba munisipiu hotu-hotu” dehan  Vise MAE  Lino de Jesus Torezão  ba jornalista iha Bebora tersa, (21/02/ 2023).

Ministru hatutan, sira kotralizadu iha sentral ne’e atu tun ba  iha munisipiu hotu-hotu hanesan sentralizasaun administrativu ho sentraliza instituisional ne’ebe mak kompetensia husi munisipiu sira laos mai MAE, maibe akordo mak MAE  selebra  maibe kompetensia sira ne’e entrega ona ba Prezidente Estatal ho autoridade munisipiu sira.

Vise MAE  Lino de Jesus Torezão

Nia infoma,  akordu ne’ebe ohin asina ho objetivu atu  halo tranferensia publika  merenda eskolar ba estudante sira ne’ebe iha  eskola bazika mak iha direitu atu simu meranda eskolar iha fatin hotu-hotu, BNCTL fo fiar tomak ba sira atu jere ona orsamentu hodi kanaliza no  bele ezekuta merenda eskolar, planu orsamentu territoriu( MPO) ne’ebe mak la ses husi MAE, sira sei akompaina servisu hamutuk kona-ba planu orsamentu teritoriu nian

Lino hatete, agora  BNCTL iha ona lei ne’ebe mak atu organiza poder lokal nian, atu hakat ba poder lokal presiza estabelese no mos  presiza produs  Lei ida kona-ba  finanansa munisipal.

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )