Anunsia Rezultadu Rekrutamentu, Kadetes Foun F-FDTL La Apresenta An Konsidera Eliminadu

SAPNewsTL,Dili: Komisaun Rekrutamentu F-FDTL Foun tinan 2022 hala’o konferensia imprensa hodi anunsia rezultadu final ba rekrutamentu F-FDTL iha Quartel Jeral Fatuhada-Dili, Kordenador  komisaun Rekrutamentu  Mario Baptista “Bersama” hateten prosesu teste ne’ebé mak hala’o hahú husi loron 25 fulan Jullu to’o 25 Agostu remata ona.

 “Komisaun rekrutamentu halo ona avaliasaun rezultadu teste hotu-hotu ne’ebé mak hala’o iha Metinaru tanba ne’e mak lista final komisaun hato’o ona ba iha Ministeriu Defeza no mos ba ita nia  Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL Tenente Jeneral Falur Rate Laek”. Dehan Kordenador Komisaun Rekrutamentu Mario Baptista “Bersama” ba jornalista sira iha Quartel Geral  F-FDTL Fatuhada,Segunda-Feira, 05/09/2022.

Kordenador ne’e akresenta  sira sei desloka ba Munisipiu sira hodi taka sai membru ne’ebé selesionadu atu bele aprezenta an tuir data ne’ebé fo sai hodi hala’o treinamentu.

“Dokumentus ne’ebé hetan ona aprovasaun final no apartir aban komisaun  rekrutamentu sei desloka ba iha Munisipiu sanulu resin tolu inklui RAEOA atu taka sai ema atus neen ba feto ka mane ne’ebé aktus ba pasa iha teste ne’ebé mak taka sai iha Metinaru no sira ne’e mak sei inkorpora iha Metinaru tuir data ne’ebe determinadu (20 Setembru) hafoin sei hahu sira nia treinamentu”. Tenik Kordenador

Imagem Komunikadu Imprensa iha Quartel Geral  F-FDTL Fatuhada,Segunda-Feira, 05/09/2022

Entretantu,komisaun mos fo prioridade ba igualdade jéneru nune’e bazeia ba teste tinan ida ne’e feto hamutuk 10.5% koresponde ho númeru 65 feto no mane 89,5% koresponde númeru 535 ba mane.

Enkuantu, aplikantes rihun ida atus haat ruanulu resin rua no atus neen mak selesionadu nune’e, loron 19 fulan Setembru, portantu, kadetes foun sira sei ba halo konfirmasaun no aprezenta an iha Quartel Geral no loron 20 fulan setembru, sira ne’ebé la aprezenta an iha data ne’ebé mensiona konsidera eliminadu.

Jornalista : Aquelina Magalhaes & Esmeralda da Silva

Editor        : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )