Asina Deklarasaun Dame, PNTL Husu Membru  Arte Marsial Kria Paz Iha Festa Demokrasia

Asina Deklarasaun Dame, PNTL Husu Membru Arte Marsial Kria Paz Iha Festa Demokrasia

Imajen: Segundu Komandante Jerál Komisariu Polisia Pedro Belo Liu Husi Diskursu Iha Serimonia Organizasaun Arte Marsial Asina Deklarasaun Dame Ba ELPAR Husu Membru Arte Marsial Kria Paz Iha Festa Demokrasia 2023 Iha Jinajiu Desportu Dili, Kinta (13/04/2023)/ Foto: Media PNTL.

Asina Deklarasaun Dame Ba ELPAR 2023, PNTL Husu Membru Arte Marsial Kria Paz Iha Festa Demokrasia

SAPNewsTL, Dili: Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) hamutuk ho organizasaun arte marsial sira asina deklarasaun dame ba Eleisaun Parlametar (ELPAR 2023). Segundu Komandante Jerál PNTL komisariu polisia Pedro Belo husu membru arte marsial sira kria paz no fo seguru ba povu Timor-Leste partisipa festa demokrasia husi kampania to’o eleisaun parlametar 2023

“Husu ema sira ne’ebe involve iha organizasaun arte marsial hamutuk ho PNTL mai ita fo seguru ba komunidade sira iha kampania eleitoral partidu politiku sira, nune’e ita nia komunidade sira bele senti seguru hodi ezerse sira nia direitu ba loron eleisaun, ita sei asina deklarasaun dame husi organizasaun arte marsial ba eleisaun parlametar 2023 hodi nune’e PNTL ho organizasaun arte marsial sira hotu servisu hamutuk hodi hakotu violensia durante kampania eleitoral partidu politiku sira”, dehan segundu komandante jerál PNTL komisariu polisia Pedro Belo ba jornalista sira Iha asina deklarasaun dame organizasaun arte marsial ba eleisaun parlametar 2023 Iha Jinajiu Desportu Dili, kinta (13/04/2023).

Segundu Komandante PNTL ne’e hatutan, PNTL nu’udar forsa seguransa ida ho nia misaun defende liberdade demokratika no garante seguransa ba sidadaun sira hotu tuir lei vigora iha konstituisaun RDTL no lei sira seluk ne’ebe atu garante seguransa iha territoriu Timor-Laran tomak nune’e PNTL mos fo konfiansa ba membru arte marsial sira hodi halo rai ida ne’e nafatin hakmatek tanba rai ne’e hetan independensia ho ran no ruin mak sai nasaun soberanu.

Pedro haforsa tan, liu husi rezolusaun no.16/2013 taka organizasaun arte marsial halo atividade saida deit iha Timor-Leste maibe tempu ba tempu liu husi prosesu naruk ida liu husi estudu no avaliasaun lubuk ida maka oitavu governu konstituional hasai fali rezolusaun no. 4/2020 reativa fila fali organizasaun arte marsial sira halo atividade iha Timor-Leste tanba governu fiar katak orientasaun arte marsial bele muda mentalidade juventude liu husi atividade sira

Imajen: Hermenegildo Custodio da Silva Nu’udar Reprezentante Organizasaun Arte Marsial Iha Timor-Leste Lee Dekrasaun Dame Ba ELPAR 2023 Iha Jinajiu Desportu Dili, Kinta (13/04/2023).

Nia informa, PNTL husu ba superiodade organizasaun arte marsial sira servisu makaas liu tan organiza membru sira servisu hamutuk ho KRAM iha nasional to’o munisipiu sira hotu halo resensiamentu tuir diretiva fo sai ona nune’e kontrola diak membru sira atu labele hafoer naran organizasaun iha komunidade nia leet tanba ida ne’e sai hanesan dezafiu boot ida ba KRAM durante halo sira nia resensiamentu iha terenu, iha tempu PNTL sei apoiu ba KRAM hodi halo resensiamentu ba membru organizasaun arte marsial nune’e husu organizasaun hotu kopera ba rai ida ne’e nia diak.

Entretantu, organizasaun arte marsial rejistu iha KRAM ne’ebe asina deklarasaun dame ba ELPAR 2023 maka federasaun boxing muay-Thai taekwondo, karate-Do, shorinji kempo, Aikido, wushu, judo, IKS PTL, PSHT, KORK, Seruling Dewata, Perisai Diri, Padjadjaran, THS-THM no Sinar Putih 

Reportajen: Augusto dos Santos 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )