Despede Trabalhador Na’in 20, Kandidatu 3.000 Sei Aplika Ba Online

Despede Trabalhador Na’in 20, Kandidatu 3.000 Sei Aplika Ba Online

SAPNewsTL DILI- Sekretaria Estadu Formasaun Profissional no Empregu (SEFOPE), hala’o Despedida no asina deklarasaun entre Trabalhador joven na’in 20 ne’ebe sei ba servisu iha Korea do Sul

Reprezentante SEFOPE Jacinto Ribeiro Dias konsidera asina deklarasaun ne’e importante tebes molok ba hala’o misaun iha ema nia rain, oinsa bele hetan benefísiu no bem estar

“Nonu Governu tenki iha forsa politika ne’ebe di’ak no Konstrutivu hodi kontribui ba dezenvolvimentu, Nune’e povu bele sente benefisiu direita no bem estar ba sira nia moris, asina kontratu ida ne’e parte husi regra sira molok ba Korea do Sul no Australia, serimonia ne’e importante hodi kesi traballhador sira nia misaun servisu iha ema nia rai liur.” Dehan Representante SEFOPE Jacinto Ribeiro Dias ba jornalista sira Iha Timor Lodge, Sexta-feira (21/07/23)

“Ita tenki prepara nafatin, ita iha situasaun balun ne’ebe mak tenki deskobre, nune’e servisu ne’ebe mak iha normalmente nu’udar nasaun nia responsavel kontinua halo, ita kontinua halo para kontrola malu bainhira iha ema nia rain “.

Nia informa, Dadus ne’ebe mak hetan rihun lima resin ne’ebe mak hetan ona kuaze husi Oitavu Governu mai to’o iha nonu governu mai foin produs nain ruanulu(20)

“Nonu governu ita foin mai kontinua la’o nafatin prosesa dados ne’ebe mak iha para kontinua hala’o, nune’e ita nia joven sira nafatin hetan oportunidade”. Nia hatete

Nune’e mos, Diresaun Nasional Empregu Exterior (DNEE) Filomeno Soares hateten “Rekrutamentu Kandidatu sira ne’ebe prepara hahu kursu lian korea hamutuk tres mil kandidatu mak sei aplika ba online,atu aplika tuir teste korea ne’ebe iha kompetisaun boot, rekrutamenta ne’ebe mak ita halo orsamentu mai husi fundu dezenvolvimentu kapital Humanu”.Nia informa

“Sekretariu Estadu sei esforsu nafatin konversa ho Embaixador Korea, oinsa mak expanda tan area ne’ebe mak iha atu nune’e fo oportunidade ba feto, nune’e expanda tan ligasaun formasaun ne’ebe mak simu ita nia trabalhador sira”. Nia subliña

Trabalhador Moizes Espostu sente kontente tanba bele hetan oportunidade hodi ba servisu iha Korea do Sul

“Ha’u senti kontenti tanba bele hetan oportunidade ba servisu iha korea atu hadia familia uma laran nia moris, durante ha’u kursu korea fulan neen(6),iha area peskas nian ha’u sei halo tuir regulamentu SEFOPE nian”.nia hakotu

Jornalista: Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )