INSP-TL Fasilita Formasaun VBJ Ba Pessoal Saúde Sira

INSP-TL Fasilita Formasaun VBJ Ba Pessoal Saúde Sira

SAPNewsTL, DILI : Instituto Nasional Saude Públiku Timor Leste (INSP-TL) kolobora hamutuk ho parseiru Desenvolvimento UNFPA realiza formasaun ba profisionais Saúde nain 23, Objetivu husi Formasaun ne’e hodi responde ba violensia bazeia ba jeneru iha Munisípiu Dili

“Formasaun Violênsia Bazeia Ba Jeneru (VBJ) ne’e oinsa atu hasa’e kapasidade no kunhesementu profisionais saude sira tanba sira mak hanesan ema ne’ebe iha kompetensia atu halo atendementu iha servisu fatin”. Dehan Diretora Nasionàl Formasaun INSP-TL Peroetua Ana Mery Estela Laut ba SAP News iha Salaun INSP-TL Comoro Sabado (22/07/2023)

Diretora ne’e haktuir, Formasaun ne’e halo ona ba Dala rua no iha tempu tuir mai INSP-TL ho UNFPA sei halo diak liu tan hodi forma pessoal saúde sira ne’ebe seidauk hetan matéria ne’e

“Formasaun ne’e La’os ba deit iha Munisipiu Dili Maibe sei kontinua ba Munisípiu Sira seluk inklui RAEOA, Nune’e bele prevene Liu tan Violênsia Bazeia ba Jeneru iha Timor Leste”. Nia Informa

Iha fatin hanesan Formador Mario Marcelino sarmento hatutan “Matéria ne’ebe mak ami lori hodi fo ba formandu pesoal saude sira mak hamutuk modulu 17 no materia ne’e fo liu ba Jerente Xefe Saúde sira tanba Importante liu atu halo assistênsia ba ita nia maluk sira ne’ebé mak hetan Violênsia Bazeia ba Jeneru iha Munisipiu Dili”.

Iha Formasaun durante loron 7 ne’e formadu pesoal saude sira ativu tebes no sira iha vontade atu pratika saida mak Sira hetan husi programa formasaun ida ne’e, Nia mos husu Formadu sira hodi konkretiza iha prátika wainhira hala’o Missaun iha terenu

“Husu ba formadu pessoal saúde sira ne’ebe mak hetan ona formasaun durante loron 7, bele konkretiza hodi apoio Maximu ba atendementu iha ida-idak nia sentru saúde sira hodi kontrola liu ba violênsia bazeia ba jeneru iha sentru saude idak idak iha Munisipiu Dili”. Dehan Mario

Gerina da Costa Rosales hanesan partisipante ba Formasaun Violensia Bazeia ba Jeneru haktuir “Formasaun ida ne’e oinsa atu identifika ita nia sobrevevente violensia bazeia ba jeneru, aumenta Kunhesimentu no eksperiensia no ajuda hodi hetan suporta ruma ami Kona ba Saúde nian liliu bele implementa iha servisu fatin”.

Gerina husu ba feto hotu hotu iha Timor laran hodi labele tauk hodi hakbesik ba sentru saúde sira tanba sira prontu no preparadu hodi halo atendimentu

“Husu ba feto maluk, labarik no komunidade sira hetan violensia labele tauk atu hakbesik an mai iha ami nia sentru pesoal saude ida idak iha Munisipiu Dili tanba ami prontu atu atende Ita boot sira”.

Tuir dadus ne’ebe mak hetan husi Diretora INSP-TL katak formadu pessoal saude ne’ebe mak tuir formasaun Hamutuk 48, kompostu husi 25 iha etapa dahuluk no 23 etapa daruak.

Formadu pessoal saúde hirak ne’e mai husi Sentru Saúde Comoro, Vera Cruz, Becora, Formoza no Metinaro, total orasamento formasaun kada loron 7 ne’e hetan suporta husi Parseiru UNFPA no INSP-TL rasik sei tau kustu hamutuk 6 mili ital ba kada formasaun

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )