Estrada Luro Grave ! Difikulta Movimentu Transporte Públiku

Imajem : Estrada ligasaun postu administrativu Luro ne’ebe kotu tanba rai monu no mota sobu, Luro, 04/05/2024

SAPNewsTL,Lautem: Estrada Postu Administrativu Luro grave difikulta movimentu transporte públiku, Administrador Luro Gaspar Xavier hateten sira halo ona pedidu ba obras publikas maibe to’o agora seidauk resposta.

Iha intrevista ho Administrador Postu Administrativu Luro Gaspar Xavier hateten ho kondisaun klima ne’ebe akontese udan bo’ot halo estrada ligasaun Luro no Lautem kotu ne’ebe impede movimentu transporte publiku, komunidade sira sempre hein no hadia estrada ne’ebe a’at hafoin sira ultrapassa.


“Ita hotu hatene katak iha fulan Abril no Maiu ne’e ho kondisaun klima udan la para nune’e estrada estrada ligasaun Luro ho Lautem entre Afabubo ho Daudere sempre kotu inklui estrada Luro Kaidapar ne’ebe kotu hodi difikulta ba movimentu transporte sira, tanba estrada a’at no mota tun movimentu transporte paradu komunidade sira labele ultrapassa sira tenke hein no hadia fali dalan ne’ebe a’at mak foin sira liu”. Dehan Administrador Postu Administrativu Luro Gaspar Xavier ba jornalista SAPNewsTL iha wainhira hala’o observasaun ba estrada ne’ebe kotu iha Luro, 4/05/2024

Imajem : Administrador Postu Administrativu Luro Gaspar Xavier

Administrador Luro ne’e informa sira halo pedidu ba iha ministériu obras publikas no IGEADI maibe to’o agora seidauk hadia tanba ne’e sei tenta nafatin hodi bele halo normalizasaun ba estrada Luro.


“Ita halo ona pedidu ba Obras Publika Munisípiu Lautem no pedidu ne’e ba ona Nasional maibe ita seidauk hatene bainhira mak mai, hein katak semana ida ne’e mai halo normalizasaun ba estrada ida ne’e, ita hein katak estadu sei haree sira la haluha”. Tenik APA Luro

Iha sorin seluk, komunidade Postu Luro Arnaldo Soares husu ba guvernu atu tau matan ba estrada Luro inklui Luro ho Lautem atu komunidade sira bele asesu hodi hala’o nia aktividade.


“Estrada Luro wainhira udan bo’ot sempre a’at no grave nune’e nu’udar Postu Luro nian ne’ebé hanesan benefisiáriu ba estrada refere husu ba guvernu lokal hodi bele haree no hato’o ba guvernu sentral hodi bele hadia estrada, nune’e labele difikulta ba movimentu transporte públiku no privadu sira”. Arnaldo hameno

Arnaldo mos preokupa teb-tebes tanba estrada Luro rasik no Luro liga ba Lautem sempre kotu bainhira iha tempu udan entaun difikulta movimentu dan transporte publiku sira.


“Ha’u preokupa ho kondisaun estrada Luro nian ne’ebe sempre kotu iha tempu udan halo impedimentu ba movimentu transporte husi Luro ne’ebe transporta komunidade nia produtu ba fa’an iha merkadu. tan ne’e husu ba guvernu atu haree kondisaun estrada Luro ne’ebe tinan naruk ona seidauk hadia”. Nia halerik

Entretantu, tuir observasaun jornalista SAPNewsTL iha terenu nota estrada ne’e kotu tanba impaktu husi be’e ne’ebe suli la tuir dalan no rai monu ne’ebe taka estrada, nune’e komunidade sira tenke suru sai rai no fatuk sira hafoin sira bele liu.

Jornalista: Leonel Alves & Denilia Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )