Falta Rekursu Humanu no Fasilidade Iha Fronteira, Ueclides Husu PNTL Aumenta Rekursu

Imagem Komandante Unidade Patrolhamentu Fronteira (UPF) Euclides Belo, Timor Plaza Dili, 07-06-2022, Foto : Natalino Paulo da Silva, Media Sapnewstl

DILI- Komandante Unidade Patrolhamentu Fronteira (UPF) Euclides Belo husu Polisia Nasional Timor-Leste, atu define didiak agenti seguransa iha fronteira sira nia planu vizaun global, Nia hateten UPF hasoru difikuldade iha lina fronteira hanesan falta recursus humanu, rekursus fasilidade ne’ebe seidauk suficiente

 Tuir Komandante Unidade Patrolhamentu Fronteira (UPF) Euclides Belo hateten UPF hasoru difikuldade iha lina fronteira hanesan falta recursus humanu, rekursus fasilidade ne’ebe seidauk suficiente no mos parte husi akademista nian

“Moto UPF dadauk iha katak servisu hamutuk garante linha fronteira sai fatin seguru ba ema hotu-hotu, kada vez sidadaun la hatene fronteira mak ida ne’ebe, ema sira ne’ebe hatene autoridade kompetente garante seguransa estado mak bele hatene,.sidadaun sira ne’ebe mak atu hala’o movimentu ou viagem la hatene fronteira mak iha ne’ebe, tanba ne’e ema hotu-hotu la’o tuir pasaporte ho dokumentus ilegal  ne’ebe mak sira iha la tuir fronteira״. Dehan Euclide Belo ba Jornalista sira iha Timor-Plaza(TP), 7/6/2022

Nune’e Komandante UPF Ueclides Belo husu PNTL, atu define didiak agenti seguransa iha fronteira sira nia planu vizaun global ba ema hotu-hotu ne’ebe mak sei goja Timor nia indepedénsia hodi halo movimentu ba mai

“Rekursus ba ida ne’e sei rekrekap (rekapitular) ne’ebe iha representativa ba PNTL no komando sei la taka matan, sira superior hotu-hotu no nivel medio rekomenda seguransa tau ideia hamutuk para Sua Excelénsia Komando Geral bele foti desizaun hodi aumenta rekursus PNTL bele garanti seguransa iha fronteira.”dehan komando UPF Euklides Belo.

Nia akresenta, Recursus husi komandu orienta mos formalmente legal katak Polisia labele servisu mesak, Polisia sempre halo komunikasaun, kordenada no UPF servisu ho Autoridade Lokal ne’e mak permanente liliu iha Batu- Gade.

Jornalista : Natalino Paulo da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )