Fretilin Orgullu Timor Oan Ba Rai-Liur, Bianco : Labele Trava Sira Ba Servisu

Deputadu Bankada Partidu Fretilin Antoninho Bianco, Dili, 28/06. Foto : Eduardo Moniz

SAPNewsTL, Dili: Deputadu Bankada Partidu Fretilin Antoninho Bianco hateten, iha mundu ne’e ema hotu-hotu hakarak buka moris di’ak liu, tanba ne’e mak balu buka moris di’ak iha rai-laran no balu mós atu buka moris iha rai li’ur

Iha konstituisaun hateten Timor-Leste iha direitu atu sai, devér ida ke Timoroan sira atu ba rai li’ur ne’e tanba konstituisaun Portugal nian ne’e mós todan, dala ruma hetan pasaporte ne’e difisil hafoin bele ba servisu Europa no iha fatin-fatin.

ʺTimor-Leste kampu traballu limitadu liu iha setór tolu, barak liu oinsá mak kaer to’os, halo natar no hakiak animal, kampu traballu indústria boboot seidauk iha, tanba ne’e mak ita nia ema barak sai ba liur, iha area Dezenvolvimentu ita haree hamutuk 75 sentru formasaun, kualifikadu 25, tinan-tinan iha mós sai, halo ema servisu mesak i bele mós buka dalan atu sai ba rai li’ur״. lia hirak ne’e hato’o husi deputadu Antoninho Bianco iha plenária PN, Dili, Tersa, 28/06/2022.

Bankada Partidu Fretilin senti orgullu tanba Timoroan sira ba la’ós perder esperansa, maibé iha esperansa

“Ha’u louva inisiativa ida ne’e maske sira ba hetan pasaporte Europa nian, agora esforsu ida kona ba Bilaterál buat ne’ebé ke tenke halo, balu mak ita dehan ba Austrália, Corea do Sul i mós posibilidade iha bele estabelese relasaun bilaterál entre país ida ba país ida, purké ita iha ema barak kualifikadu, ita haree ba kestaun ne’e ita labele trava ema tanba direitu ema nian, ne’e konsekuénsia libertasaun pátria, livre sirkula iha Timor no livre sirkula iha mundu tomak״. Nia subliña

Nia akresenta, Timor-Leste mós rede iha ona iha rai-laran no mós iha rai li’ur, hodi kooperasaun ba nasaun ne’ebé deit, tanba ne’e oinsá mak bele servisu hamutuk bilaterál entre Ministériu ho nia kolega iha rai li’ur, ita bele ka lae uza ita-nia pasaporte hanesan Timoroan nian bele ba halo servisu, importante akordu ne’ebé mak ita iha.

ʺAgora vise ministru hatete ona ho Portugal hahú ona diskusaun se hakarak passaporte Timor-Leste bele ba halo servisu iha ne’eba, ha’u espera katak iha Asia laran mós halo no iha fatin-fatin, Ha’u husu governu tau osan ba sentru formasaun ne’e halo didi’ak, sentru formasaun ne’e sai kualifikadu entaun sentru formasaun ne’e bele uza mós iha fatin ne’ebé deit hanesan mós akontese daudaun iha Tibar ne’e.”Nia hakotu

Jornalista : Eduardo Moniz

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )