Fundasaun ASSA Gradua Formandu 197

Fundasaun ASSA Gradua Formandu 197

SAPNewstl, Dili – Ohin Fundasaun Training Center ASSA Realiza seremonia gradusaun Lian ingles ba Dala IV, Objektivu husi graduasaun ne’e hodi motiva,promove, ofisializa no fo rekunesimentu ba formandu sira.

“Em nome fundasaun ASSA hambrik ho mehi ida katak Timor oan tenki sai badinas no matenek iha ablidade, konfiansa ba an rasik, bainhira kria no implementa serbisu no hala’o knar iha kampu de trabalhu ho digno no maduru” dehan Diretor ezekutivu Bendito Kayassa liu husi Nia diskursu iha salaun enkontru HNGV,Kuarta 8/11/2023.

Diretor Ezekutivu ne’e hatutan, Programa ne’ebe oferese iha fundasaun ASSA mak English for healtly profisional, English jeral ba funcionáriu, doutor no enfermeiru, no saude sira ne’ebe servisu iha ospital HNGV.

“Total formandu ne’ebe hetan graduadu hamutuk 197, kompostu husi doutor sira hamutuk 15, no sira seluk kompostu husi estudante universitariu sira mak hanesan UNTL, UNPAZ, UNDIL,UNITAL no ICS” Nia Akresenta

Iha oportunidade ne’e, Fundasaun ASSA mos lansa tan programa ida ho naran EIS CARE hodi ajuda doutor, enfermeiru no estudante saude sira bele hala’o serbisu iha rai laran no iha Rai liur

“Susesu boot ida Ami recomenda ona EIS CARE iha Ema nain 10 ne’ebe mak ba hala’o ona serbisu iha Australia”. Nia sublinha

Entretantu, iha ceremonia ne mos hetan partisipa maximu husi Diretor ASSA, Diretor Ezecutivu HNGV, representante Vise Primeiru-Ministru, Ministru Koordenador Asuntu Sosiais no Ministru Desenvolvimentu Rural no Habitasaun Komunitaria (VPM, MKAS-MDRHK), representante Ministra de Saúde, Presidente Komisaun Funsaun Públika no formandu graduadu sira.

Fundasaun ASSA ezizte no hetan rekonesimentu iha 2020, Papel fundasaun ASSA sai hanesan parseiru dezenvolvinentu i organizasaun ida ne’ebe hambrik ho responsablidade ba ninia serbisu iha sosiedade no governu tantu organizasaun nasional no internasional sira hotu.

Jornalista : Marcella Mesquita Lemos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )