Guvernu no Igreja Katólika Asina Akordu Subvensaun Ba Tinan 5

Imagem Primeiru Ministro TMR no Arche Bispu Diocese de Dili, Palasio do Guvernu, 17 Maiu 2022, Foto : Media Sapnewstl

SAPNEWSTL DILI – Primeru Ministru Taur Matan Ruak ho Representante Presidente Episkopal Timorense Arche Bispu Dom Virgilio do Carmo SDB, Asina akordu rua hanesan  Asina Kuadru de 2022 to’o 2027, Asina Akordu Anual Hodi Renova Fila-Fali Akordu Aumesmu Tempu Subvensaun Ba Tinan Ida Ne’e Nian.

Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, hateten, akordu kuadru ne’e ko’alia kona-ba politika tinan 5 ne’e nian no ba anual  nian ne’ebe iha subvensaun aloka ba uma kreda nian.

“Tuir Espiritu konkordata Artigu 11 nian Governo fo tuir posibilidade, tuir kapasidade Governu nian maibe tinan ida ne’e Governu disponibiliza atu fo 15 millões ba iha uma kreda konferénsia Episkopal Timorense”. Dehan Dom Virgilio do Carmo da Silva ba jornalista iha Palaçio do Governo, Tersa -Feira (17/05/2022).

Lider maximu Igreza ne’e esplika, akordu kuadru ne’e hodi hatúr prinsipiu no lala’ok sira durante politika sira hala’o servisu hamutuk iha orsamentu   tinan 5 nian ne’e, maka regula iha akordu kuadru ninian i akordu anual hare’e liu ba iha subvensaun kada tinan ne’e nian tan ne’e mak tinan-tinan ekipa sempre halo renovasaun ba adaptasaun  ba iha akordu anual kuadru ninian kada tinan 5.

“Ami iha aktividade primerio ba edukasaun, segundo aktividade social, terceiro ba iha governo no igreja oinsa para tau matan ba iha servisu uma kreda nian ida ne’e mak area 3 mos  iha  hodi sukat no fahe osan ne’ebe mak sei mai sei fahe tuir ida ne’e” dehan nia.

Dom Virgilio akresenta ba sira ne’ebe hatama ona sira nia proposta tanba ne’e hakarak ka lakohi tenki la’o tuir akordu  pursentu 50 ba edukasaun  pursentu 25 ba sosial pursentu 15 ba iha servisu igreja ninian.

ʺNune’e primerio prioridade hakarak ka lakoi edukasaun mak tenki uluk, hanesan tau matan ba eskola no buat hotu-hotu ne’ebe maka kona-ba igreja ninian, segundu ba iha  tipu servisu sosial oi-oin ne’ebe maka uma kreda hetan iha Timor״. Hakotu nia

JORNALISTA : Ekipa Kobertura

Editor : Justino de Jesus Soriano

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )