HAK Lansa Video Susesu, 67 Postu Administrativu Sei Asesu Ba Bee Moos

Imajen Lansamentu Video Istoria Susesu Bee Moos iha salaun HAK, Sexta-Feira, 16/09/2022

SAPNewsTL, Dili: Asosiasaun HAK halo lansamentu video Istoria Susesu Bee Mos nu’udár estratejia advokasia ne’ebé ekipa HAK halo ona kapitalizasaun husi Istoria Susesu ne’ebé mak GMF foti papel importante ba sustentabilidade bee mos nian.

“Ohin iha video ne’e iha fatin rua, video komentáriu ida ba esforsu ida ne’ebé grupu manejamen fasilidade ne’e, ita nia komunidade sira mak envolve iha laran por ezemplu iha Aldeia ida ita nia parseiru dezenvolvimento nasional, ita nia governu instala ona no hari’i tanki depois de ida ne’e mós tanki no kanu aat tanba ida ne’e komunidade sira la asesu ba bee moos”. Dehan Direktor Ezekutivu HAK Xisto dos Santos ba jornalista sira iha salaun HAK, Sexta-Feira, 16/09/2022

 Direktor ne’e hateten durante tinan 3 ka 4 nia laran HAK hamutuk ho  parseiru Luta Ba Futuru (LBF) iha duni mudansa no sira kontente ho komunidade Manufahi sira nia servisu hamutuk ba instalasaun bee mos.

“Iha munisipiu manufahi sira nia susesu ne’e mak sira nain rasik mak realiza sira nia estrutura, ami HAK kontente tebes tanba ita nia komunidade sira hatene ona forsa bo’ot ida entre komunidade ho komunidade sira mak organiza malu no sira mós sente kontente tan sai ona nain ba bee ne’ebé ita nia governu nia parseiru dezenvolvimentu instala hela ba komunidade sira”. Nia haktuir

Nia hatutan HAK iha papel no esforsu nafatin grupu sira ne’ebé mak iha munisipiu hanesan iha Manufahi no Likisa no sira haree katak komunidade sira mos bele multiplika ona sira nia rendimentu ba aspektu seluk.

“HAK nia esforsu ida mak atu akompaña infraestrutura ba estrutura grupu maneja fasilidade ne’e no mós kontribui hela ba sira nia taxa regular 25 sentavos kada fulan i felizmente iha Munisipiu rua Likisa no Manufahi, sistema bee naran Matmaleo iha Likisa  ne’ebé mak sira susesu durante sira nia hamutuk to’o sira nia susesu ne’e la’os asesu ba bee mós de’it maibé sira mós uza bee ida ne’e hodi loke mós kantadeiru no sira mós bele multiplika ona sira nia rendimentu ba aspetu sira seluk”.

Entretantu, Direktor ne’e fundamenta, HAK mos iha papel atu oinsa kapasita komunidade sira.

“HAK nia papel ida mak atu halo kapasitasaun ba sira no mós lori materia direitus humanus ba komunidade sira atu nune’e bainhira ema ne’ebé mak hetan ona bee ne’e iha obrigasaun tenki tau matan, sé ema ruma tenta atu estraga fali bee ne’e, ita bele tau iha konsiderasaun nu’udar aktu kriminalizasaun”. Nia hatutan

Iha fatin hanesan Prezidente WaterAid Justino da Silva  hateten  bazeia ba lansamentu video rua ne’ebé  haree ona ne’e halai liu ba iha área rural.

“Ita sei haree faze por faze, Postu Administrativu 65 ita sei kobre hotu i aumenta tan Postu 2, para to’o 67 Postu Administrativu, agora hela de’it 16 Postu Administrativu mak seida’uk rekolla dadus survei para atu halo nia dezeñu, maibé sira seluk ami foti hotu ona no implementa ona balu, Postu Administrativu 40 resin mak preparadu ona no hein ba implementa prosesamentu aprovasaun nia laran”. nia sublinha

Enkuantu, prezidente ne’e afirma katak ema hotu tenki asesu ba bee moos, atu nune’e bele asegura sira nia saude, edukasaun, no moris di’ak iha komunidade Aldeia, Suku, Postu, Munisipiu no to’o iha kapital.

 Jornalista: Antonio Tilman  & Aquelina Magalhães

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )