HNGV Selebra Aniversáriu Ba Dala XIX, Odete : Tinan Ne’e Sei Halo Tenderizasaun Ba Edifisu

Ministra Saude Dra. Odete Maria Freitas, Dili, 29/06/2022. Foto: Justino Soriano de Jesus

SAPNEWSTL, (Díli) – Hospital Nasional Guido Valadares  (HNGV), Selebra Aniversariu ba dala Sanulu resin sia (19) ho Tema Ami nia dedikasaun hodi fo kuidadus Saúde ne’ebe kualidade no seguru ba paseinte iha (HNGV).

Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo hateten, hospital HNGV ne’e tempu ukun a’an nian to’o ohin loron iha master plan tanba ne’e fiar katak tinan ida ne’e sei hetan tenderizasaun ba edifisiu andar lima ba hospital ne’e.

“Hospital ida ne’e halo kedan iha tempu ita ukun a’an nian to’o ohin loron, agora dadauk ita iha master plan ba Hospital ida ne’e espera katak tinan ne’e ita bele halo tenderizasaun ba  edifisiu ida  ho  5 andar maibe iha tinan ida ne’e ita so halo prosesu deit espera katak tinan 2022 ita bele halo”, Dehan Ministra Saude Odete Maria Freitas ba jornalista sira iha HNGV Bidau Dili Kuarta-Feira, (29/06/2022).

Ministra Saude hatutan, ko’alia kona-ba rekursu humanu ne’e koalia mos kona-ba orsamentu tanba rekursu humanu ne’e lahare’e ba pasiente bai-bain.

“Ita kolia kona-ba rekursu humanu ko’alia kona-ba orsamentu alokasaun ba orsamentu ita hotu hatene katak iha tempu COVID-19,  rekursu humanus ne’e ita la hare’e ba pasente bai-bain deit maibe ita mos hare’e ba infermeiru sira ne’ebe tau matan ba COVID-19 orsamentu COVID-19  ita uza para bele selu ita nia infermeimeru sira  no parteira sira “, Hateten Ministra Saude.

Ministra Saúde ne’e mos informa tan katak COVID-19 redus ona tanba ne’e ministeiro saúde halo ona jestaun ne’ebe mak diak oinsa bele koloka fila-fali infermeiru no parteira sira ne’ebe uluk toma konta ba COVID-19.

“Diretor sira tenki halo mapementu ida iha departementu ne’ebe sese  no presija ema nain hira atu nune’e ita bele koloka fila-fali  sira, maibe nafatin sira  servisu iha hospital no sentru saúde, antisipa nafatin moras COVID-19 tanba ita iha hela pandemia nia laran”, Nia dehan.

Ekipamentus medikus aimoruk ne’e sai hanesan problema bo’ot ba Ministeriu Saude, maibe aimoruk sira ne’e iha ona prosesu kompras nian.

“Ekipamentus medikus aimoruk sai hanesan problema agora dadauk ba Ministeru Saúde, maibe sasan sira ne’e iha prosesu kompras nian, SAMES ho HNGV espera katak sira bele rezolve maske iha problema ne’ebe mak iha”, Hakotu Nia.

Jornalista  : Justino De Jesus Soriano

Editor       : SapNewsTL

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )