Joven Potensial ! Orlando Promete Kria Paz, Estabilidade & Aselera Dezenvolvimentu

Joven Potensial ! Orlando Promete Kria Paz, Estabilidade & Aselera Dezenvolvimentu

SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro kandidatu Xefe Suku Afabubo Orlando Dias Ramos hateten hakarak halo transformasaun ba Suku Afabubo sai Suku ida ne’ebe dezenvolvidu no garante sosiedade ida ne’ebé moris iha harmonia no unidade

Tuir kandidatu Xefe Suku Afabubo Orlado Dias Ramos iha nia intrevista katak nu’udar joven potensial iha Suku Afabubo ne’ebé partisipa direta ba dezenvolvimentu Suku nia hakarak hamrik hodi servi komunidade sira iha Suku Afabubo wainhira hetan konfiansa iha eleisaun.

“Ha’u kandidata an ba Xefe Suku Afabubo ne’e ho objetivu atu mai serví ba ha’u nia inan aman, komunidade sira iha Suku ida ne’e tanba ne’e ha’u ho inisiativa hamrik iha ha’u nia maluk kandidatu nain rua nia klaran hodi kandidata an atu hadia Suku ida ne’e wainhira eleitu”. Dehan kandidatu Xefe Suku Afabubo Orlando Dias Ramos iha nia rezidensia Afabubo, 23/10/2023

Kandidatu Xefe Suku Orlando hatutan nu’udar joven ne’ebé hakarak halo mudansa ba Suku Afabubo la’o ho vizaun no misaun hodi transforma Suku ida ne’ebé dezenvolvidu no hakarak garante paz no harmonia iha Suku

Joven potensial ne’e akresenta karik sai eleitu nia sei kontinua servisu saida mak Xefe Suku anterior la halo nia sei halo hotu no sei hatutan tuir nia kapasidade hakarak hadia Suku Afabubo.

Orlando fundamenta nia sei la’o nia meius rasik, sei halo liña kordenasaun ho NGO, instituisaun sira seluk servisu hamutuk hodi responde nesesidade komunidade durante ne’e infrenta hanesan inan aman sira ne’ebe nia kbiit la iha atu fasilita nia oan sira ba eskola

“Ha’u sei buka dalan ko’alia ho instituisaun relevante ka parseiru sira hodi fasilita ba ita oan sira ne’ebe kbiit la iha atu kontinua eskola”. Nia subliña

Kandidatu Orlando haklean wainhira komunidade Afabubo fo konfiansa sai eleitu nu’udar Xefe Suku Afabubo ba periodu 2023 – 2030 maka nia hakarak halo diferensa ho sira seluk pronto sakrifika an hodi serví atu halo mudansa ba Suku

“Hakarak sakrifika an hodi serví, kria paz no estabilidade iha ita nia rai tanba bainhira ita atu halo dezenvolvimento Suku presiza ita nia hamutuk kria ita nia unidade mak foin ita halo ba dezenvolvimento, ha’u iha kapasidade rasik tuir kompentensia servisu ne’ebe ha’u iha,”

Orlando afirma sei fahe servisu ba Xefe Aldeia, delegadu/a no juventude hodi identifika dadus iha baze; labarik sira, idozu, joven sira ne’ebé abandona eskola, joven sira ne’ebé dezempregu, veteranus sira inklui funsionariu no mos valoriza relijaun no kultura no sei valoriza loron importante sira hodi selebra iha Suku sei koopera ho parte hotu ba dezenvolvimentu Suku nian.

Kandidatu Xefe Suku Orlando Dias Ramos husu ba komunidade sira atu haree no tetu hili hodi halo mudansa ba Suku hodi aselera dezenvolvimentu ba Suku Afabubo

“Ha’u husu ba inan aman, juventude sira iha Suku laran mai fo kontribuisaun votus ba kandidatura sira, imi hare no imi lalika hanoin barak haree joven ne’ebe mai diferente ho kanidatura nain rua seluk, haree vota ba númeru sorteiu tolu, vota ba mudansa no hamutuk ita aselera dezenvolvimentu iha Suku”. Nia hameno

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )