Lisensiadu ISC ! Kandidatu Délio Promete Halakon Diskriminasaun

Lisensiadu ISC ! Kandidatu Délio Promete Halakon Diskriminasaun

SAPNewsTL, Dili : Kandidatu Xefe Ulmera, Postu Administrativu Bazartete Munisípiu Likisa, Délio de Jesus Soriano haktuir, wainhira Komunidade Ulmera fo fiar hodi lidera Suku maka nia parte sei kria sentru formasaun ba joven sira no dezenvolve fatin turizmu sira inklui halakon diskriminasaun

Kandidatu Xefe Suku Ulmera Délio de Jesus Soriano hamrik ho vizaun ‘ukun hamutuk hodi lori mudansa liu husi ema hotu nia kontribuisaun’, kandidatu ne’e afirma sei lá la’o mesak maibe sei la’o ho jovens, intelektuais no ema hotu hodi dezenvolve Suku

“Vizaun maka Husi ha’u nia ukun hakarak halo mudansa liu husi ema hotu nia kontribuisaun, ho misaun Knaar ne’ebe fo, ha’u sei servisu ho fuan no laran ba ha’u nia Suku Ulmera”. Tenik Kandidatu Xefe Suku Ulmera Délio de Jesus Soriano ba Jornalista SAPNewsTL iha Kafé Love Story Fomentu, Dili, 15/10/2023

Délio akresenta, kandidatu ba Xefe Suku lalos sai liurai maibe sai atan hodi servi povu tanba povu mak liurai, ukun nain hanesan atan hodi lori moris diak ba komunidade sira

“Ha’u La’os liurai, maibé povu mak liurai, Ha’u mai atu servi povu, laos povu mak atu servi ha’u, Ha’u mai husi família ne’ebe simples no kiak, ha’u sei serví Komunidade sira sein haree ba família, grupu no partidu maibe sei haree ema hotu nu’udar Ulmera oan hodi servi sira sein diskriminasaun”. Délio de Jesus Soriano Promete

Programa ne’ebe Kandidatu Xefe Suku Ulmera ne’e kaer maka “Ha’u sei defende povu nia interesse aas liu interesse privadu, Defende soberania suku, Dezenvolve infraestrutura bázika, halo atendimentu públiku ne’ebe fasil no lais.”

“Halakon familiarizmu no grupuizmu, fasilita formasaun ba joven sira, kontrola atividade kultural, promove no dezenvolve fatin turizmu lokal sira, akumula ideia husi intelektual no joven sira hodi kontribui ba dezenvolvimentu suku, kumpri no ezekuta programa guvernu sein intervensaun husi Grupu tantu partidu”.

Kandidatu Xefe Suku Ulmera ne’e mos promete sei kria atividade desportiva hodi anima komunidade hodi hametin paz no estabilidade iha Suku Ulmera Munisípiu Likisa

“Kada tinan sei halo animasaun ba komunidade sira liu husi hala’o atividade desportiva hanesan futebol no voleibol inklui modalidade desportiva sira seluk”. Nia hateten

Délio de Jesus Soriano mos sei akumula Grupu arte Marsial no ritual sira kria jogu amizade sira inklui dezenvolve atividade kriativu sira hodi hasa’e rendimentu no lori moris prósperu ba komunidade sira

Enkuantu, tuir informasaun ne’ebe SAP News Timor-Leste asesu katak suku Ulmera registu Kandidatu Xefe Suku hamutuk nain lima, Eleisaun Suku sei realiza iha loron Sábadu 28 Fulan Outubru tinan ne’e

Jornalista : Domingos Ferreira

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )