Juventude  Ulmera Realiza Jogu Amizade, Ezije Ema Hotu Kria Paz

Imagem Jogu Amizade iha Kampu Ulmera-Likisa, 20 de Maiu 2022, Foto : Justino de Jesus, Media Sapnewstl

LIKISA– Klube FC KASSAIT no FC LALORAN hala’o jogu amizade komemora Loron Restaurasaun Independénsia 20 de maiu ba dala XX, Juventude Carlitu da Silva hateten sira realiza jogu ne’e hodi desenvolve no promove sira nia talentu desportivu, nune’e bele sai jogador ne’ebe diak iha futuru.  

Tuir jogador Carlitu da silva hateten katak ohin dia, 20 de Maiu 2022, ita komemora Restaurasaun Independénsia Timor-Leste nian ba dala XX, ho jogu amizade hodi hametin paz, unidade no estabilidade iha ita nia rain.

“Ami halo jogu ne’e atu aumeta ami nia talentu jogu nian, nune’e ba futuru ami bele sai jogador ne’ebe diak, Entaun ho loron importante ida ne’e mak ami Klubu rua hamutuk hodi halo animasaun liu husi jogu ida ne’e rasik hodi halibur joventude sira iha ami nia suku laran,  Jogu ida ne’e Ami la menan buat ida maibe ami halo ida ne’e hodi Selebra deit Loron Restaurasaun Independénsia ne’e ba dala XX nian iha ami nia suku rasik”. Dehan Carlito ba jornalista SAPNEWSTL Iha kampo Ulmera Liquica,Sexta (20/05/2022).

Jogador joven ne’e mos hatutan, liu husi jogu atu bele kria dame iha Aldeia, Suku no Munisipiu no nasaun ida ne’e, Joventude sira la kria amizade liu husi buat sira hanesan ne’e mak konflitu sei mosu bebeik ho nune’e tenki kria jogu hanesan ne’e hodi halibur joventude sira atu bele hametin paz no unidade ba ita nia Nasaun rasik.

“Ita nia Nasaun selebra ona  tinan 20, nune’e ita mos maduru ona ba bebeik tanba ne’e nu’udar juventude lalika hanoin deit maka konflitus ka odiu malu ita tenki Kria relasaun ne’ebe diak ba ita nia maluk sira hotu״. Tenik nia

Enkuantu,  juventude ne’e husu ba joventude hotu, tenki fo liman ba malu hodi kria paz, unidade, amizade no estabilidade iha ita nia Rain hodi kontribui ba desenvolvimentu nasionál. Nia Hakotu


Jornalista  : Justino de Jesus Soriano

Editor  :  SAPNewsTL

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )