Kadalak Realiza Semináriu, Joven Tenki Hatene Dignifika Loron Bo’ot Sira

Imajen intervista Prezidente Komisaun Organizadora Maximiano Hugo Dias da Silva ba jornalista sira iha Salaun Nobel da Paz UCT, Segunda-Feira, 29/08/2022

SAPNewsTL, Dili : Organizasaun Kadalak (OK) realiza Semináriu Nasionál hodi komemora loron konsulta popular  30 de Agostu ba dala XXIII, Objetivu husi semináriu ne’e atu fo fanun ba jerasaun foun sira kona-ba valores no espiritu loron konsulta popular iha tinan 1999.

“Grupo Kadalak organiza realiza seminariu ida ne’e atu ita hotu-hotu fo onra no dignifika fila fali ba loron 30 de Agostu, ita mos tenki hatene no kompriende kona-ba istoria Konsulta Popular 30 de Agusto de  1999 iha Timor Leste”. Dehan  Prezidente Komisaun Organizadora Maximiano Hugo Dias da Silva ba jornalista sira iha Salaun Nobel da Paz UCT, Segunda-Feira, 29/08/2022.

Entertantu, partisipante Guilherme da Silva konsidera loron konsulta popular importante atu Timor oan hotu bele refleta fila fali sakrifisiu no luta ne’ebe uluk heroi sira hatudu no mate iha funu laran

 “Loron ida ne’e importante tebes ba ita hanesan futuru nasaun nian, fanun ita, Ita bele refleta fila fali sakrifisiu no luta ne’ebe uluk heroi sira halo hodi bele inspira nafatin ita joventude sira hodi nafatin hateke ba oin no firmi iha prinsipiu ba dezemvolvimemtu Timor-leste nian”. Dehan nia

Enkuantu, joven ne’e husu foinsa’e sira atu hadia nia karater, atetude no disiplina hodi kontribui ba paz, estabilidade no dezemvolvimemtu Timor-Leste ida ne’ebe prosperu no justu ba ema hotu

Jornalista : Antonio Tilman & Esmeralda da Silva

Editor        : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )