Konsidera Guvernu La Responde Povu Nia Halerik, MOFA Deside La Vota Iha 21 Maiu

Imajem Presidente MOFA Igitro dos Santos

SAPNewsTL, Dili: Relasiona Ho Ponte no Estrada Diresaun Letefoho, Hatulia, Atsabe Ne’ebe Kotu no Aat iha loron Hirak liu Ba, Hafoin Situasaun ne’e implika sirkulasaun transporte sira susar atu hetan asesu tanba afeta husi mota boot, Nune’e iha semana kotuk Movimentu Foinsa’e Atsabe (MOFA) halo Komunikadu Imprensa hodi ezije ba Guvernu hodi Hadia, maibe se Guvernu lá Konsege Hadia maka MOFA sei Organiza Povu Ermera hodi lá vota iha Eleisaun Parlamentar 21 de Maiu 2023

Hafoin, Notisia ne’e tun Parlamentu Nasionàl (PN) Liu Husi Elvina Sousa atual Deputada Bankada Partidu Demokrátiku kestiona kona ba pozisaun ne’e no Bankada CNRT mos husu atu MOFA bele organiza povu hodi Partisipa iha Eleisaun Parlamentar

Nune’e, Presidente MOFA Igitro dos Santos Hatan ba deklarasaun husi Deputada Na’in rua iha Parlamentu Nasionàl katak MOFA Diskorda total ho deklarasaun Bankada Partidu Rua iha Uma Fukun Parlamentu Nasionàl Ne’ebe Obriga Povu atu ba vota iha Eleisaun Parlamentar tinan ne’e

“Ezistensia Parlamentu Nasionál nian iha repúblika demokratika de Timor-Leste mak atu representante povu tomak hodi sai lian no matan ba sira nia susar no terus tomak tuir artigu 92 KRDTL, maibe ohin loron iha ita sosiadade PN sai fatin ba elite politika no elite ekonomiku sira atu reprodus sira nia interese atu hasulin hamutuk rikosoin povu maubere nian hodi hakonu nesesidade grupu minoria ida nian”. Tenik Presidente MOFA Igitro dos Santos liu husi karta eskrita ba SAP News TL iha Sede MOFA Vila Verde Dili, 09/04/2023

MOFA husu ba deputadu/a sira iha PN atu deskuti povu no Nasaun nia moris no labele uza poder ne’ebe povu fó hodi obriga povu maubere ba vota hodi hetan previlejiu liu husi $4 dolar kada votus ida(1), pensaun mensál vitalisa, tenderizasaun ba projeitu no direitus regalia sira hotu, ikus haluahn povu maubere nian moris.

MOFA Lamenta ho deklarasaun husi Deputada Sira iha Parlamentu Nasionàl tánba Tinan ruanulu ona povu kontinua moris iha infraestrutura Ne’ebe ladiak, injustiça no problema sosial sira ne’ebe Ladauk hetan Atensaun sériu husi Guvernu

“Tinan ruanulu-resin-ida(21) ona, povu maubere ida ne’e kada tinan lima(5) imi obriga tenki ba vota maibe nia resultadu mak povu nafatin halerik ba estrada aat no kotu, be’e mos laiha, eletrisidade lakan mate, edukasaun laiha kualidade, tratamentu saúde kualidade laiha no aimoruk laiha, kampu traballu ba timor-oan laiha. Maibe iha tempu hanesan deputadu/a sira ho elite politiku no elite ekonomiku sira mak akumula hotu rikusoin povu maubere nian atu hakonu sira nia nesisidade hodi sai riku no goja iha povu meubere ida ne’e nia terus no susar leten”. Kestiona Presidente MOFA

Lider Organizasaun Juvenil ne’e akresenta Povu maubere ida ne’e nia oan diskorda totál ho deputadu/a sira iha PN ne’ebe obriga povu maubere ne’ebe nia moris iha hela kiak no terus laran atu ba vota iha dia 21/05/2023 mai tanba konsidera fo nafatin moris ho kondisaun luxu no dignu husi rikusoin koletivu povu maubere nian, hodi haluhan/lakohi kria kondisaun ne’ebe diak ba povu Maubere nian moris.

Entretantu, MOFA mos husu ba trabaladores, kamponeza, joventude, estudante no povu maubere tomak iha timor-laran atu labele vota iha 21 de Maio 2023(GOLPUT) karik ita nafatin terus no kiak iha ita nia rain-rasik.

Informa fali katak Ministru Obras Pùblicslas Abel Pires mos halo ona observasaun direita. hodi haree kondisaun estrada iha Ermera, Portantu iha estrada balun mos komesa halo ona normalizasaun ne’ebe fo ona asesu ba transporte sira iha ne’eba

Jornalista: Conzita Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )