Lori Guvernu Besik Ba Povu, SEKOMS, CCYC No Grupu Juventude Realiza Dialogu

Imajen Comoro  Child and Youth Center  (CCYC) realiza dialogu entre governu liu husi Sekretariu Estadu Komunikasaun (SEKOMS) ho grupu juventude potensial munisipiu Dili, 14/12/2022

(SAP NewsTL) DILI- Comoro  Child and Youth Center  (CCYC) realiza dialogu entre governu liu husi Sekretariu Estadu Komunikasaun (SEKOMS) ho grupu juventude potensial munisipiu Dili, objetivu husi dialogu ne’e hodi komunika ba malu oinsa utiliza direitu sira hodi hato’o espektativa preokupasaun no ideia sira liuliu iha era ne’ebe ema hotu utiliza plataforma dijital

“Komunikasaun liu husi dialogu mak ita bele komunika ba malu no fo hanoin ba malu utiliza direitu sira hodi hato’o espektativa preokupasaun no ideia sira, oinsa ita la’o ba oin, oinsa fasilita komunikasaun estado ho sidadaun tanba save governu nia iha sidadaun, ita tenki lori governo besik ba sidadaun no enkoraja sidadaun iha setor hotu-hotu liuliu ba area informasaun importante tebes”, Dehan SEKOMS  Mericio Juvinal dos Reis Akara, iha Salaun CCYC kuarta (14/12)

Governante ne’e hatutan,  Era  agora ne’e ema bolu era  digital mak sai dalan komunikasaun  ne’ebe plataforma ne’e kanaliza informasaun mos ba fatin hotu no plataforma era digital ajuda ema hotu atu dezenvolve nian an iha  nia familia,  komunidade no nasaun.

Iha fatin hanesan Diretor CCYC Delio Maly Lopes fo agradese ba SEKOMS tanba hakarak servisu hamutuk ho CCYC halo dialogu ho grupu potensial iha Dili

“Apresia ba ita nia sekretariu estadu komunikasaun ne’ebe fo inisiativa hakarak servisu hamutuk ho CCYC hodi ita bele  mobiliza grupo kreativa ne’ebe existe iha munisipiu Dili  no mos ba foinsa’e sira hotu ne’ebe iha vontade hakarak atu rona mensagem husi governu  liu husi tematiku  ita hamutuk promove, respeita no valoriza kreatividade juventude sira nian hodi kontribui ba prosesu konstrusaun estadu liu husi aproveita dalan plataforma digital iha era teknolojia avansadu”. nia haktuir

Jornalista : Esmeralda da Silva

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )