Manan Bobonaro Ho Skore 3-0, Baucau Sai Kampionatu Iha Kompetisaun Juvenil U-16

Kapitaun SJFTL Baucau Aquelino Martins

SAPNewsTL, Sentru Treinamentu Futebol Juvenil (STFJ) Munisipiu Baucau sai kampiaun iha kompetisaun juvenil U-16 hafoin iha jogu final  manan Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Munisipiu Bobonaro ho skore 3-0.

Jogu final  entre STFJ Munisipiu Bobonaro kontra STFJ Munisipiu Baucau  hala’o iha Estadium Munisipal Dili sabadu (17/12).

iha jogu durante minutu 50 rezultadu ikus ekipa STJF Munisipiu Baucau  manan kontra STFJ Munisipiu Bobonaro ho skore  3-0 ne’ebe golu tolu ne’e marka husi jogador Aquelino Marques iha minutu 6,  jogador Celio Soares iha minutu 9 no jogador Enedino Yoman iha minutu 49.

Depois jogu remata kapitaun husi STFJ Munisipiu Baucau Aquelino Marques hatete, nia sente orgullu bele sai kampiaun tanba durante nia treinu makaas para mai kompete iha kompetisaun ne’e no ba oin nia sei treinu makaas liu tan sai manan nain nafatin

“Ha’u sente orgullu, bele sai kampiaun no mellor markador iha kompetisaun ne’e tanba durante ami treinu makaas para mai kompete iha kompetisaun ne’e, ba oin ami sei treinu makaas liu tan para sai manan nain nafatin tanba tinan kotuk ami sai manan nain dahuluk no agora ami sai kampiaun tan”, tenik Aquelino

Kapitaun STJF Munisipiu Bobonaro  Jeronimo Belo Afonso

Iha sorin seluk, kapitaun STJF Munisipiu Bobonaro  Jeronimo Belo Afonso dehan, sira senti kontente sai manan na’in daruak iha kompetisaun

“Ami kontente tebes tanba treinador bele lori sira kompete iha kompetisaun ne’e  hodi sai manan nain daruak, tinan  oin ami sei hadia failansu sira iha jogu loron ohin ne’e hodi sai ekipa ida diak liu tan”

Iha fatin hanesan, Diretor CTFJTL Agostinho Martins informa, kompetisaun ne’e kada tinan realiza tanba SEJD parseiru ho sentru juvenil sira iha munisipiu 7 para haree jogador sira nia talentu prepara ba selesaun nasional no liga domestika nian

“Kompetisaun ne’e kada tinan ita sempre realiza tanba programa governu nian liu husi SEJD parseiru ho sentru juvenil iha munisipiu hitu ne’ebe jogador sira treinu iha munisipiu mai kompete iha nasional hatudu talentu para ita halo selesaun prepara sira ba selesaun nasional no liga domestika karik ita nia klube balun foti jogador sira ne’e tanba futebol mosu ne’e jogador sira tenki mai husi baze maski agora ita menus infraestrutura maibe fiar treinu sira prepara jogador sira”, Agostinho hateten

Diretor CTFJTL Agostinho Martins

Nia hatutan, Jogador tinan ne’e mai kompete ne’e ho idade 16 tanba sira foti  jogador ne’ebe moris iha tinan 2006 to’o 2022 tuir regulamentu SEJD nian, nune’e sira bele haree jogador sira ho idade 16 bele joga to’o minutu hira  para haree jogador sira nia kualidade jogu.

Entretantu, manan nain sira kompetisaun juvenil U-16 mak STJF Munisipiu Baucau sai kampiaun simu trofeu rua inklui rotativa ho orsamentu 600 USD, manan nain daruak STFJ Munisipiu Bobonaro hetan trofeu ida ho orsamentu 500 USD, manan na’in datoluk husi STFJ Munisipiu Dili A simu trofeu ida ho orsamentu $400 USD, manan nain dahaat husi STFJ Munisipiu Covalima hetan trofeu ida ho sponsor 300 USD.

Enkuantu, mellor ekipa STJF husi Munisipiu Lautem simu trofeu ida ho orsamentu 100 USD, mellor markador jogador Celio Soares husi STFJ Munisipiu Baucau simu trofeu ida ho orsamentu 100 USD, mellor jogador Aquelino Marques husi STFJ Munisipiu Baucau simu trofeu ida ho orsamentu 100 USD, mellor baliza Domingos Almeron husi STFJ Munisipiu Bobonaro simu trofeu ida no orsamentu 100 USD no manan festival nian mak manan nain dahuluk jogador  Mario Freitas Barreto husi STFJ Munisipiu Dili B simu trofeu ida ho orsamentu 100 USD, manan nain daruak jogador Dulfrikson husi STFJ Munisipiu Lautem simu trofeu ida ho orsamentu 90 USD no manan nain datoluk jogador Jovanio Barreto  simu trofeu ida ho orsamentu 80 USD.

Reportajen  : Augusto dos Santos

 

 

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )