Ninja Foun Mosu Iha Zumalai, Estudante Akadémiku Covalima Husu PNTL Buka Tuir

Ninja Foun Mosu Iha Zumalai, Estudante Akadémiku Covalima Husu PNTL Buka Tuir

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Sidadaun balu halo perturbasaun ba ordem públiku iha auto estrada/jalan tall iha parte aldeia galitaz suku tazhilin, iha ne’ebe Taka oin hanesan ninja hodi tuda ema no uza armas brankas hodi halo auto-stop ka check point illegal, halo konbransa no ameasa ema iha area refere

Estudantes akademíku hamutuk ho juventude  Postu Administrativu  Zumalai, Munisipiu Cova-lima, liu husi komunikadu imprensa la admite no satizfas ba hahalok aat ne’ebe hamosu konflitu oioin iha suku taz-hilin aldeia galitaz

“Ami la satisfaz no deskontente ho konflitu ne’ebe mak akontese bebeik iha ami nia postu administrativu zumalai liliu iha suku taz-hilin aldeia galitaz. Sidadaun balu halo perturbasaun ba ordem públiku iha auto estrada/jalan tall iha parte aldeia galitaz suku tazhilin”. Tenik Porta voz Estudante Zumalai Mateus Ribeiro iha Jardim 5 de Maio, Dili, 12/06/2023

“Taka oin hanesan ninja hodi tuda ema no uza armas brankas hodi halo auto-stop ka check point ilegal hodi husu ema nia identidade pesoal no inklinasaun iha grupu arte marsial sira, Babain sira husu mak; ita bo’ot psht ka lae? Nune karik vitima hatan nudar membru psht mak sei simu baku no intimidasaun”. Nia hatutan

“Karik vitima la’os nudar membru psht mak suspeitu sira halo kobransa ilegal husu sigaru no osan ba ema, Ho nune’e ami konsidera area refere sai  hanesan fatin risku ba konflitu hodi halo perturbasaun ema nia movimentu no ameasa ema nia vida, iha fatin ne’e mos babain halakon ona ema nia vida hori-uluk to agora”. Nia sublina.

Relasiona ho aktus provokativu  hirak ne’ebe mensiona iha leten maka, estudantes akademiku hamutuk ho joventude Postu Administrativu Zumalai Munisipiu Cova-lima husu ba :

1.  Servisu nasional intelejensia (sni) no polisia sientifika investigasaun kriminal (pcic) atu buka tuir grupu organizadu sira ne’e hodi halo kapturasaun, investigasaun no prosesa tuir lei,

Nune labele husik livre grupu bandalismu hodi kontinua halo perturbasaun no auto stop ka check point iha auto estrada. Tamba ho aktus sira ne’e maka sempre kria instablidade no impede ema nia movimentu hodi hafoer naran diak rai doben  zumalai.

2. Administrador Postu Zumalai tenki foti inisiativa hodi halo komunikasaun imediata ho lider arte marsiais sira nune hodi hakotu konflitu no husu atu loke diskusaun antisipadamente kada fulan ho lideransa arte marsiais ho rituais no entidades sira liga ho asuntu seguransa iha postu zumalai.

3. Polisia nasional timor leste (PNTL) komandante eskuadra Zumalai atu hala’o servisu ho profesional no imparsialidade tuir lema pntl servir  e proteger.

4. Lideransa komunitáriu hanesan Xefe Suku no Aldeia sira hotu atu hala’o servisu ho neutru iha suku laran.

5. Lider artemarsiais hotu-hotu atu fo atensaun bebeik ba membru artemarsiais sira hodi  kria paz no estabilidade iha Postu Administrativu Zumalai Munisipiu Cova-lima.

6. Parte  Igreja Amu Pároku Parokia Zumalai atu  foti medidas ruma hasoru  bairro ne’ebe  nu’udar risku ba  konflitu.

Ema hotu hatene katak liberdade ba sidadaun hotu iha movimentu tuir konstituisaun rdtl iha artigu 440 n0 1 ne’ebe hateten sidadaun hotu-hotu iha direitu atu ba mai no hetan nia hela fatin iha territoriu nasional nia laran.

“Tanba ne’e ami nia ezizensia husu ba Sua Exelensia Komandante Jeral PNTL Comisariu Jeral Henrique Da Costa No Komandante PNTL Munisipiu Covalima Superintendente  Bazílio De  Jesus atu tau Postu Polisia Permanente  ida iha Suku Taz-Hilin, nune’e bele asegura ami nia inan aman no sidadaun hotu bele movimentu ba mai hodi  hala’o atividade hanesan serbisu no  negosiu sira  ho livre”.nia husu

Enkuantu, tuir informasaun ne’ebe SAPNewsTL asesu katak iha tinan hirak ba kotuk sidadaun nain rua mak lakon ona sira nia vida iha area refere, inklui iha fatin referee ma sempre hetan ameansa, konbransa no tauk atu la’o liu tanba grupu deskunhesidu sira kontnua halo kontrolu ba Estrada refere iha tempu kalan

To’o notisia ne’e publika, Jornalista SAPNewsTL seidauk halo komfirmasaun ho parte seguransa nasional no Autoriedade sira iha Postu Administrativu Zumalai Munisipiu Cova-Lima

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )