Organizasaun FITUN La Rekunhese Naimori Nia Luta Ba Ukun Rasik An

Imajen: Organizasaun Rezistencia FITUN Halo konferensi imprensa iha Becora, Dili sesta 10/03/2023

SAPNewsTL, Dili: Organizasun ativista  resistensia  Frente Iha Timor Unido Nafatin ( FITUN) no Rezistensia FRENTE Urbana  diskorda saida Konseleiru Partidu KHUNTO Jose dos Santos Bucar “Naimori”   nia deklarasaun iha Media  katak baku bapa no duni militantante  no manifestasaun  sira hasa’e banderia iha tinan 1987 to’o  1999 iha okupasaun Indonesia nia ukun iha Timor Leste.

 “Ami joventude rezistensia uluk halibur malu hodi halo asaun politiku aberta iha sidade Dili  laran hodi hasoru okupasaun militar Indonesia iha Timor-Leste  hakarak hato’o lamentasaun hasoru konsilleiru Partidu KHUNTO José dos Santos Bucar “Naimori”  nia deklarasaun iha media katak baku bapa no duni militantante, manifestasaun  hasa’e banderia iha tinan 1987 to’o tinan 1999 iha okupasaun Indonesia nia ukun tanba iha tempu okupasaun Indonesia iha tinan 1987 to’o 1999  ami la konese no la rona Jose dos Santos Bucar “Naimori” nia naran durante hala’o atividade politika aberta sira ne’e”, dehan portavoz Nivio da Costa Fernandes ba jonalista liu husi konferensi imprensa iha  Becora, Dili  ( 10/04/2023).

Nivio hatutan, bazeia ba liafuan sira iha leten  juventude rezistensia iha Dili husu ba ema hotu liuliu politika nain sira labele destroi istoria no deklarasaun sira ne’ebe la ho faktu iha tinan politika 2023.

Iha Fatin hanesan, Membru organizasaun Fitun Jose de A. Choque hatete, Uluk iha Taibese baku bapa halo manifestasaun no hasa’e bandeira ne’e Jose dos Santos Bucar “Naimori” presiza hato’o justifikasaun para halo politika falsu ba povu sira

“Uluk iha Taibese baku bapa, halo mainfestasaun no hasa’e bandeira ne’e Jose dos Santos Bucar Naimori la partisipa iha ne’eba tanba nia iha hela Munispiu Ainaro,  konserteza deklarasun ne’e presiza Jose dos Santos Bucar “Naimori” nia justifikasun ba  asaun ne’e bainhira no  halo ho sese no labele deklara fali ema ne’ebe mak mate ona hanesan  saudozu sira hodi halo politika falsu ba povu sira”, Jose hateten

Jose fundamenta tan, sira hakarak  husu ba nai ulun no politika nain sira karik sa’e iha palku labele influensia ho emosaun palku nian hodi ko’alia haluhan an no inventa istoria, tenki hato’o informasaun no liafuan ruma bazeia ba faktu  no istoria atu eduka ema laos atu manan ema nia votu.

Iha sorin seluk membru FITUN João da silva Choque Informa, sira husu Bou Naimori atu klarifika lolos ba publiku tanba fo impaktu ba jerasaun foun no beioan sira no Bou Naimori labele aproveita oportunidade iha tempu agora

“Ami Husu ba bou Naimori tenki deklara ho buat ne’ebe los no labele aproveita ho oportunidade ho tempo ida agora ne’e atu hodi influensia ema hotu hotu tuir nia ne’e, ami la aseita ho saida mak bou naimori halo ne’e, ami konsidera saida mak bou naimori halo no ko’alia ne’e fo impaktu laos agora deit maibe ne’e ba ita nia oan  no beioan sira iha jerasaun tuir mai ne’e,  tan ne’e husu ba Bou Naimori tenki klarifika dia   para ita jerasaun sira tuir mai nee  hodi bele halo daik liu tan iha futuru”, tenik João

João akresenta tan, “ami husu ba Bou Naimori karik sa’e iha palku karik ko’alia lia ne’ebe los ho programa los para atu lori Timor-Leste ne’e  nabilan iha tinan oin maibe ka tinan sanulu oin mai tan, Bou naimori dehan nia ne’e fitun maibe ami dehan nia Laos FITUN  tanba durante nia servisu ba fitun Ita hare laiha ami nain hira tuur iha ne’e mesak membru no estrutura FITUN mak iha ne’e  no asaun politiku ne’ebe mak FITUN hala’o Bou Naimori laiha tanba ita hotu hatene katak bou naimori iha Ainaro”.

 Jornalista :  Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )