Parokia Soibada Hahú Prepara Ba Peregrinasaun Nasionàl Nossa Senhora de Aitara

Parokia Soibada Hahú Prepara Ba Peregrinasaun Nasionàl Nossa Senhora de Aitara

SAPNewsTL,Manatuto– Relasiona ho festa peregrinasaun, Nasional Nossa Senhora de Aitara, ne’ebe sei hala’o iha loron (12) to’o (14) fulan Outubru tinan ne’e, komisaun organizadora hala’o sorumutu ba daruak hodi rona ideia no dezafiu ne’ebé kada seksaun estabelesidu identifika.

Ba paroquianu sira hotu oinsá maka imi bele koopera ho komisaun organizadora hodi prepara maximu ba festa peregrinasaun Nain Feto Aitara nian iha fulan Outubro aumesmu tempu paroquia Soibada simu amu bispu foun dioseze Baucau nian iha loron 13 fulan Outubru tinan ne’e.

“Objetivu husi enkontru ida ohin, atu nune’e bele halo apresiasaun ba serbisu prinsipál kada seksaun ne’ebé komisaun organizadora establese ona liu husi primeiru enkontru iha dia tres (3) Setembru semana rua liu ba,”Dehan Prezidente Komissaun Organizadora, Feliciano da Costa Maheu, ba SAPnews iha salaun (AKLAS) Domingu,(24/09/2023)

Prezidente komisaun organizadora ne’e, salienta, ohin komisaun reorganiza tan sorumutu ba dala rua (2) hodi rona ideia inovativu no dezafiu ne’ebé kada seksaun identifika atu nune’e bele levanta ba meza komisaun, hodi solusiona ba intervensaun ne’ebé apresenta husi responsabilidade kada seksaun estabelesidu atu nune’e bele aselera progresu preparasaun ho diak

“Normálmente hanesan paroquia Sagradu Corasaun de Jesus, Soibada nia oan, no liu husi asembleia nain feto aitara nian mak komvida paroquianu Soibada oan sira hotu, atu hola parte ho responsabilidade hodi fo apoiu masimu ba preparasaun iha ambitu selebrasaun loron nasionál Nossa senhora de Aitara nian, no simu amu Bispu Foun Dioseze Baucau ba dala uluk iha paroquia antigu, Soibada”

Nia hatutan, Previleziu los maske iha paroquia sagradu corasaun de Jesus Soibada ho rekursu ne’ebé naton, maibé serbisu kada seksaun tuir obserbasaun direita ne’ebé komisaun nota sufisiente atu enfrenta ba prosesu preparativu iha selebrasaun loron nasionál, Na’in Feto Aitara nian, ne’ebé sei hala’o iha fulan Outubro.

“Fiar hanesan ema Kristaun Katólika ho preparativu ida ne’ebé signifikante boot hatudu katak ho situasaun ne’ebé defisil, maibé ho meius oioin komisaun organizadora kolabora ho madre Dominikana sira hahu hala’o abertura ba feira ida ne’ebé hala’o iha resintu Koleziu antigu Dominikana Soibada, hodi halibur sarani paroquia Soibada atu kontribui ba paz, silensiu no estabilidade, durante fulan Outubru hodi halo animasaun ba iha festa peregrinasaun Nossa Senhora de Aitara, nian to’o iha objetivu finalidade”. Hateten nia

Enkuantu, Liu husi enkotru tekniku ida ne’e hanesan prezidente komisaun organizadora hakarak apela ba paroquianu antigu, Soibada oan sira hotu simplesmente, Soibada hanesan fatin koñesidu ida ne’ebé eskoilidu ho prezensa nain feto aitara nian,Tamba ne’e hanesan prezidente komisaun organizasaun hakarak hato’o ba famílias parentes joventude no paroquianu, Soibada oan sira hotu atu kontribui ba paz, silensiu hahu husi loron (10) to loron (15) fulan Outubru tinan 2023.

“Hanesan kristaun katólika ita iha esperansa katak sarani paroquia antigu, Soibada, fizikamente iha responsabilidade sei oferese tempu hodi halo limpeza husi Igreja to’o santuáriu nasionál inklui sira sei halo limpeza iha aredores peregrinus sira nian, tuir destinasaun ne’ebé koloka kada suku, eskola, instituisaun públiku no grupus kategoria sira tuir determinasaun”.

Entertantu, Programa selebrasaun loron, Nasionál Nossa Senhora de Aitara sei hala’o abertura iha loron (12) no sei insera liu husi misa agradesementu ne’ebé sei hala’o iha kapela Nossa Senhora de Aitara iha loron (14) fulan Outubru tinan 2023.

Jornalista Guilhermino Ramos da Cruz.
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )