Hakotu Konflitu & Dezenvolve Lakawa, Abilio Deklara Kandidata An Ba Xefe Suku

Hakotu Konflitu & Dezenvolve Lakawa, Abilio Deklara Kandidata An Ba Xefe Suku

SAPNewsTL,DILI-Relasiona ho Eleisaun Líderansa Komunitáriu ne’ebe sei akontese iha loron 28 fulan outubru tinan 2023, nune’e joven Abilio do Rosario deklara nia ann sei kandidata an ba sefe suku iha suku Lacava, Postu Administrativu Luro, Munisípiu Lautém. “Promete sei hakotu konflitu, dezenvolve ita rai Lakawa”

Juventude Abilio do Rosario haktuir katak antes deklara nia ann ba kandidatu sefe suku lacawa. Nia fo respeitu ba herois no funu nain sira, matebian sira Lacava nian, ba inan aman Juventude sira hotu katak nia prontu hodi servi sira liu husi sefe suku.

“Loron ohin 23 de setembru tinan 2023. Ha’u Abilio do Rosario deklara ofisialmente katak Ha’u prontu no preparadu atu kandidatu ha’u nia an ba sefe do Suku Lakava periodo 2023-2030, husu ba komunidade suku Lakawa tomak kompostu husi aldeia tolu mak aldeira Borugae, Boruvali no Oneraba. fo imi nia votus konfiansa ba Ha’u.”Dehan Abilio do Rosario ba Jornalista SAPNewsTL iha nia rejidensia Pantai Kelapa, Sabadu(23/09/2023).

Tenik nia katak objetivu husi nia kanidatu ne’e atu reforma fila-fali sistema birokrasia suku nia no tane a’as interesse komun,sosialisasaun ba programa suku, konserva patrimôniu kultural no istoriku no hametin unidade iha suku laran

“Ha’u nia objetivu ba kanidatu mak atu reforma sistema birokrasia administrativa suku nian hodi hakbesik halo atendimentu ba públiku no mos tane a’as interesse komum nian.Sosialisasaun ba programa governu, naun govermentais no mos religiosa sira. Preserva no konserva patrimonio kultura no mos fatin istoriku sira, Hametin paz no dame iha suku laran.”nia hateten

Kanidatura ne’e saleinta katak karik komunidade sira fo konfiasa no hili nia nu’udar lider komunitariu nia sei hare no promove setor lima(4) inklui area desportu nia, iha suku Lakava

“Ha’u nia programa sira ne’ebe mak sei implementa bainhira hetan vitoria iha suku lakava mak hakbesik atendimentu públiku, sektor agrikultura, sektor infraestrutura, setor Edukasaun, sektor saude no dezenvolve area desportu” nia promete

Abilio do Rosario nia visaun mak tane aas lei, konserva kultura no moris di’ak ba komunidade sira liu husi misaun mak hodi promove no hari’i sosiedade suku Lakava sai sosiedade ida prosperu, unidu no solidariedade.

Entretantu, tuir Informasaun ne’ebé SAP News Timor-Leste asesu katak Provizóriu kandidata ba xefe suku Lakawa hamutuk ema na’in haat kompostu husi Joven na’in tolu no atual xefe suku Lakawa.

Enkuantu, Eleisaun Líderansa Komunitáriu tinan ne’e kandidatura sira sei submete sira nia lista kandidatu ba Komisaun Suku iha loron 13 Fulan Outubru no Eleisaun sei realiza iha loron 28 fulan Outubru

Jornalista : Marcela Mery da Costa & Conzita Sandra Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )