PDC Promete Sei Moderniza Setor Agrikultura, Loke Industria No Reduz Importasaun

Imajem : Presidente PDC Francisco Araujo entre Bandeira ba Koordenador PDC

SAPNewsTL, Covalima: Hafoin Partido Demokrata Cristão (PDC) realiza door to door iha Munisipiu Covalima hala’o mos komunikadu imprensa iha suku Sukai-laran, PDC aprezenta programa ha’at partidu nian ne’ebe sei tau prioridade ba seitor agrikultura, pekuaria, peska no floresta liliu apoiu material no moderniza sira bainhira hetan vitoria iha eleisaun parlamentar 2023 hodi kaer ukun iha tinan lima mai.

Iha Konferensia Imprensa, Prezidente Partido Demokrata Cristão (PDC) Fransisco de Araujo hateten, wainhira Partido Democrata Cristão hetan vitoria iha eleisaun parlamentar ne’e sei tau prioridade ba programa partidu nian hanesan dezenvolve seitor agrikultura, pekuaria, peska no floresta inklui moderniza sistema kuda no kolleita produtu lokal sira no apoiu material ba agrikultor sira.

“Partido Democrata Cristão (PDC) iha programa ne’ebe mak prioridade ba seitor agrikultura, pekuaria peska no floresta, apoiu material ba to’os nain sira hodi moderniza sistema kuda no kolleta produtu lokal hanesan,hare fos no seluk tan, sosa makina modernizasaun ne’ebe bele kuda no koileta”. Dehan Prezidente Partido Demokrata Cristão (PDC) Fransisco de Araujo iha Suku Sukavi-laran, Suai-Covalima, Segunda-Feira, 24/04/2023.

Prezidente PDC ne’e hatutan bainhira ba kaer ukun sei haforsa industria iha seitor pekuaria no peska, hamenus importasaun sira no sensibiliza lei kona-ba ambiente hodi garante ambiente ne’ebe mos hodi labele tesi ai arbiru no kontinua rekruta guarda floresta iha suku sira.

“Haforsa industria setor pekuaria, peskas iha rai laran hodi redus importasaun sira husi rai liur, kontinua mos sosializa lei ba meiu ambiente sira hodi la bele sunu rai arbiru, tesi ai sira no kuidadu ambiente ne’ebe mos no sei kontinua nafatin rekruta guarda floresta sira iha kada Aldeia no Suku”. Tenik Francisco

Francisco akresenta, PDC sei finansia grupu juventude sira ne’ebe iha hodi haforsa sira no konvense ho emprezariu sira hodi investe iha seitor pekuaria no peska hodi loke kampu servisu ba joven sira no ema hotu.

“Fo mos finanseira ba joventude sira iha grupu hanesan haki’ak karau, bibi, kuda, ikan no seluk tan hodi iha hakbiit no haforsa hodi loke kampu servisu ba maluk joven sira hotu,kontinua mos loby emprezariu internasional sira hodi halo parseria hodi mai halo investe iha agrikultura,pekuaria no peska hodi loke kampu servisu ba ema hotu hanesan loke industria no fabrika iha rai laran”. Nia hatete

Imajem : Estrutura PDC hamutuk ho militante sira iha Suai villa, 24/04/2023

Nia fundamenta, karik PDC ba kaer ukun sei prevé orsamentu jeral estadu ba seitor agrikultura ho pursentu 10 to’o 15 tinan tinan hodi hadia povu nia moris.

“Aloka mos orsamentu estadu ba iha setor agrikultura, pekuaria, peska no mos florestal husi 10 to’o 15 pursentu kada tinan ba setor produtivu hirak ne’e hodi hadia povu no joven sira nia moris nune’e ita nia joven sira la bele ba servisu tan iha ema nia rai”. Nia sublina

Entretantu, PDC hala’o dialogu no dor to dor iha suku Loho-Rai no Sukavi- Laran, Tuir orariu kampanha PDC sei kontinua  hala’o iha Munisipiu Aileu Vila ho modelu mini kampanha

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )