Postu Luro Laiha Kandidatura Feto ! Suku Luro Registu Kandidatu Úniku

Postu Luro Laiha Kandidatura Feto ! Suku Luro Registu Kandidatu Úniku

SAPNewsTL, Lautem: Ohin Loron 13 Fulan Outubru tinan 2023 nu’udar loron registrasaun ba kandidatu xefe suku sira iha territóriu nasionál, Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro, Suku Luro nia komisaun eleisaun suku regista Kandidatu úniku, maka atual xefe suku Luro Marciano Rafael Sabino

Ohin nu’udar loron registrasaun ba kandidatu xefe suku sira iha territóriu nasionál, iha Suku Luro, Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautém registu deit Kandidatu ida tanba laiha kandidatu seluk ne’ebé registu maske antes ne’e iha sidadaun balun ne’ebe ko’alia ninia kandidatura

Antes ne’e, iha intrevista, Xefe Suku Luro Marciano Rafael Sabino haktuir ho Espiritu servi povu la nahas, nia hakarak kandidata dala ida tan iha periodu 2023 – 2030 hodi kontinua servi nia inan aman sira hodi dezenvolve Suku

“Ha’u nia kandidatura ba periodu ida ne’e ba dala tolu, ida ne’ebé motiva ha’u atu kandidata an maka espíritu serví inan aman durante ne’e, motiva ha’u atu mantein nafatin ha’u nia pozisaun Xefe Suku Luro, Tanba buat barak ne’ebe iha ha’u nia mandatu lubuk ida mak ha’u halo ona balun mak ha’u seida’uk halo”. Dehan Xefe Suku Luro Marciano Rafael Sabino iha nia knaar fatin, Sede Suku Luro, Postu Administrativu Luro, Munisipiu Lautem, 11/10/2023

Xefe Suku Luro ne’e akresenta tuir dadus ne’ebe asesu durante ne’e komunidade sira hetan rendimentu ekonomia ne’ebé minimu tebes nune’e nia parte sei haree oinsa bele hadia ekonomia familia iha Suku Luro

“Haree oituan ekonomia povu nian durante ne’e haree tuir dadus ne’ebe iha Suku hetan rendimentu ne’ebe kiik liu, balun to’o loron ida la hetan entaun oinsa ita tenke hadia ekonomia, investe iha setor turizmu, agrikulura liu husi komunika ho investidor Sira no dada investidor sira”, Marciano Afirma

Xefe Suku Marciano haklean, iha nia mandatu tinan hitu sei tau prioridade ba setor agrikultura no sei kolia iha tekniku sira ba area agrikultura nian hodi dezenvolve seitor agrikultura iha Suku Luro

“Ha’u haree liu ba setor agrikultura tanba ita iha rai ne’ebe potensia barak liu entaun oinsa utiliza rai bele fo benefisiu ba ita nia komunidade espesial ba ita nia komunidade agrikultor sira”,

“Ha’u konversa beibeik ho Xefe Aldeia sira oinsa ba oin ne’e ita hato’o ba komunidade ita tenke hamrik ona fila ita nia rai hodi bele fo rendimentu ba sira, rai ne’e tenke fo han ita maibe ita mak tenke halo, ha’u sei buka dalan ba husu ekipa tekniku sira ne’ebe hatene liu kona ba oinsa dezenvolve ita seitor agrikultura, ami tenke serbisu hamutuk atu nune’e ita dezenvolve ita nia seitor agrikultura”. Nia tenik

Xefe Suku ne’e mos kompromete sei haree mos ba eletrisidsade no bee mos inklui estrada ne’ebé seida’uk asesu ho di’ak sei rezolve iha mandatu tinan hitu nia laran

Entretantu, Administrativamente Suku Luro pertense iha Postu Administartivu Luro Munisipiu Lautem iha ne’ebe kompostu husi Aldeia Lima hanesan Aldeia Amahira, Aldeia Abere, Aldeia Vatalarino, Aldeia Hailarino no Aldeia Alahira

Tuir informasaun ne’ebe SAP News Timor-Leste asesu iha terenu nota katak Kandidatu Xefe Suku sira ne’ebé apresenta sira nia kandidatura mak Suku Afabubo iha kandidatu na’in Tolu (3) Mane, Suku Barikafa iha Kandidatu na’in 2 Mane, Suku Cotamuto iha kandidatu na’in 4 Mane, Suku Lakawa iha kandidatu na’in 4, Suku Luro Kandidatu úniku no suku Vairoke iha kandidatu na’in 2 Mane, entre Kandidatu Xefe Suku hirak ne’e laiha Feto ida mak hato’o sira nia kandidatura

 

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )