Responsabilidade Seidauk Hotu ! Lamberto Kontinua Kandidatu An

Responsabilidade Seidauk Hotu ! Lamberto Kontinua Kandidatu An

SAPNewsTL, Lautem: Kandidatu Lamberto Soares aktual Xefe Suku Baricafa hateten nia rekandidata ba periodu ida ne’e tanba ninia responsabilidade seida’uk hotu nune’e nia hakarak kontinua servi hodi hametin unidade no konsentra ba dezenvolvimentu Suku.

Tuir Xefe Suku Baricafa Lamberto Soares katak nia kontinua kandidatu dala ida tan tanba ninia responsabilidade seida’uk hotu nia hakarak nafatin atu servi povu hodi dezenvolve Suku ba oin.

“Ha’u rekandidatu ba Xefe Suku ho razaun katak oinsa ita hametin liu tan ita nia unidade iha Suku no Aldeia, ha’u sei prontu nafatin atu servi ita nia inan aman sira tamba ha’u nia responsabilidade seida’uk hotu, kontinua halo dezenvolvimentu ba Afaia, Sarelari no Ussufaço”. Dehan Xefe Suku Lamberto Soares ba jornalista SAPNewsTL iha nia knaar fatin sede Suku Baricafa, 13/10/2023.


Xefe Suku Lamberto hatutan ninia kandidatu ba ho vizaun ida atu oinsa bele hametin paz, estabilidade no harmonia iha Suku laran hodi konsentra ba dezenvolvimentu Suku


“Ha’u mai ho vizaun no misaun, ha’u nia vizaun mak oinsa para ita bele hametin unidade hodi asegura no haburas ita nia kultura iha suku laran oinsa para kria unidade paz no harmonizasaun iha bairo ida-idak, iha Aldeia ida-idak ne’ebe pertense iha suku ida ne’e”. Lamberto tenik


Aman ba Suku Baricafa ne’e salienta iha nia kandidatu wainhira hetan nafatin konfiansa husi povu iha period ida ne’e nia sei kontinua haree ba kondisaun sala de aula edukasaun ne’ebe seida’uk sufisiente no kompleta fasilidade saúde sira ba inan isin rua sira.


“Edukasaun la’o ona maibe ninia kondisaun seida’uk sufisiente tanba ne’e mak sai hanesan prioridade ami nian no inan aman nian ha’u anunsiu ha’u nia kandidatu maske mandatu hotu maibé ha’u nia responsavel seida’uk hotu ne’e mak atu tutan kontinua dezenvolve Suku Baricafa ida ne’e ba oin”. Nia informa


Lamberto informa ema hotu iha direitu atu kandidata an ba lideransa Suku liliu iha Suku Baricafa atu ema hotu joven feto, mane intelektual sira kandidata an mak hein desizaun husi povu tanba sira mak deside
 

“Ita nasaun ne’e demokrasia, ha’u nia hakarak ne’e labele kandidatu nain rua de’it maibe tenke nain rua ba leten tantu ba feto, mane joven sira jerasaun foun sira Suku ida ne’e nian mai kandidatu,”

“Antes ha’u informa ona ba Aldeia tolu ne’e para intelektual sira tenke mai kandidatu depois eleitor sira deside maibe realidade ohin ami nain rua mak aprezenta kandidatu, ha’u hanoin nia mak sa’e mos ami nia Xefe Suku, ha’u mak sa’e mos Xefe Suku ba Suku ida ne’e nian maibe ita nia unidade kolaborasaun ita metin nafatin”. Nia hakotu


Entretantu, kandidatura ba Suku Baricafa ne’ebé submete ona dokumentus hamutuk ema nain rua, Lamberto Soares actual Xefe Suku Baricafa husi Aldeia Afaia no Julio Pires husi Aldeia Sarelari

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )