Sekretáriu Jeral Fretilin Audiénsia Ho PR, Alkatiri : Tempu Hanoin Hamutuk Hateke Ba Oin

Imagem Sekretariu Jeral Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente (FRETILIN) Mari Bin Amude Alkatiri hasoru malu ho Presidente da Repúblika Jose Manuel Ramos Horta, Dili, 09/08/2022

SAPNewsTL (Dili) : Sekretariu Jeral Partido Frente Revolusionáriu Timor Leste Independente (FRETILIN) Mari Bin Amude Alkatiri hasoru malu ho Prezidente da Repúblika Jose Manuel Ramos Horta, Hafoin hasoru malu, Mari Alkatiri hatete tempu to’o ona atu hateke ba oin.

“Ha’u ko’alia ho Prezidente da Repúblika Dr. Ramos Horta, Ha’u Iha vontade atu ko’alia ho Lider hotu-hotu, atu bele hetan dalan ida que hotu-hotu simu atu hateke ba oin, Ha’u foti inisiativa ona atu halo dialogu maibe situasaun politika mak lapermite, Ha’u fiar katak ita hotu iha tempu ona atu tuur, atu halo refresaun atu hanoin para ita bele tur hamutuk atu hateke ba oin. Ha’u lakoi temi ema ida nia naran, maibe se se de’it iha rai ida ne’e presiza hamutuk. (dehan Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri iha Palasio Prezidensial Nicolau Lobato Bairo-Pite Tersa-feira ne’e)

Ligadu ho estrutura Fretilin ne’ebe sei halo kongresu, Tuir Mari  Alkatiri Prezidente Fretilin ho Sekretariu mak sei halo abertura.

“Fretilin nia tradisaun Kongressu Nasional Presidente Fretilin mak loke ho Sekretario Geral, Presidente da Repúblika bele ba keta iha enseramentu karik. Se Presidente da Republika ba loke mak sei iha tan pakote dois ema dehan nia ba apoiu se, ita labele tau Prezidente da Repúblika iha situasaun ida que seidauk defenidu, enseramentu ka situasaun defenidu ona maka Prezidente bele ba.(dehan nia)

Iha Sorin seluk Ligadu ho ro haksolok ne’ebe oras ne’e públiku preokupadu, tuir Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten Ro haksolok ne’e agora ita nian ona.

“Ro haksolok ne’e agora ita nian ona 95%, empreza ne’e Timor nia investimentu, falta de’it agora atu kria kondisões, atu halo Ro ne’e prontu atu lori mai, problema hotu-hotu rezolvidu ona ne’e primeiru investimentu iha Europa, Ha’u lakoi kompleta tan  to’o iha kampanha ema ko’alia mak ha’u hatan.(hatutan nia)

Entretantu, kona ba sidadaun ne’ebe hakarak fila mai Timor tuir Sekretariu Jeral Partidu Fretilin hateten ita nia konstituisaun fo dalan.

“Ita Nia konstituisaun dehan se mak moris iha Timor, Nia iha direitu mai hela iha Timor. ita nia Lei sidadania mos dehan se mak moris iha Timor nia Direitu sai sidadaun Timor.(hakotu nia).

Jornalista      :  Vinsensius Saldanha Morais De Araujo

Editor              : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )