Juventude Intelektual Ainaro Akuza Reitor UNPAZ, Adolmando :  Ha’u Inosente Iha Kazu Ne’e

Imajem Konferensia imprensa Juventude Intelektuais Munisipiu Ainaro iha Jardim 5 de Maiu, Dili, 09/08/2022. Foto : Jonh Marito

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Fatuk-Lulik iha Foho-Lulik Blehetu ne’ebe lakon iha Postu Administrativu Hatobuilico Munisipiu Ainaru,  Juventude Intelektuais Munisipiu Ainaro liu husi Konferénsia Imprensa Jose de Araujo Laka husu Polísia Sientifika Investigasaun Kriminal hodi halo investigasaun klean ba Sr. Adolmando Soares Amaral ho nia grupu tanba hafoin sira nia vizita iha fatin refere mak fatuk ne’e lakon

“Iha dia 16 de Julhu 2022, Sr.Adolmando Soares Amaral ne’ebe atualmente  kaer pasta nu’udar Reitor Universidade da Paz ho nia grupu ba deskansa iha habitante Sr. Alberto  Alves ho Sr. Amaro nia uma iha dia 17 de Julhu, Sr. Adolmando Soares Amaral ho nia grupu husu Sr. Calistro ho nia oan mane akompanha ba foho lulik Blehetu ho ilegalmente  sein konhesimentu hosi autoridade lokal no lia-nain sira”. Tenik Porta Voz Juventude Intelektuias Munisipiu Ainaru Jose de Araujo Laka iha Jardim 5 de Maiu, 09/08/2022

Porta voz ne’e hatutan, iha fatin lulik sira ne’e sira halo ritual no losu sai fatuk lulik duir hotu ba rai inklui fatuk luluk ida ne’ebe sai hanesan objetu sagradu ba lisan 24 iha Blehetu hodi husu matak malirin no udan- been fatuk lulik ne’ebe lakon husi nia fatin iha ai-kuak, hafoin Sr.Adolmando ho nia grupu fila hosi fatin ne’e 17 de Jullu 2022.

“Komunidade lisan ruanulu resin Ha’at (24) ne’ebe hakuak foho Blehetu konsidera asaun sira hanesan ne’e aktu bandalismu, Immoral no na’ok patrimoniu kultural lisan sira iha Suku Mulo, Komunidade koko ona kordena ho Sr. Adolmando maibe dezvia hosi komunikasaun atu mai responsabiliza tanba ne’e mak autoridade suku, lia-Na’in komunidade hosi lisan sira inklui joventudu hato’o ona keixa ba parte polisia esquadra postu  Hato-Builico iha dia 27 de julho de 2022 hodi prosesa”. Dehan nia

Entretantu, Sira husu ba Sekretariu Estadu Arte no Kultura, Ministru Turizmu, komresiu no industria no Parlamentu Nasionál Komisaun G trata assuntu kultural atu tau atensaun

  “Ami husu ba exelensia senor sekretariu estado Arte no Kultura, Ministru Turizmu, komresiu no industria no Parlamentu Nasionál Komisaun G trata asuntu kultural hodi trata asuntu refere ho sériu no rápidu, tanba kultura sai hanesan rekursu turizmu ne’ebe bele atrai turista sira”. Nia hatete

Nia mos husu ba Polísia Sientífika Investigasaun Kriminal (PSIK) atu investiga ho klean ba Adolmando ho nia grupo tanba sira mak grupu ne’ebe ba halo ritual ilegal iha foho Blehetu

“Ami husu ba (sosiadade sivil)   liuliu NGO forum no movimentu konservasaun kultural no ambiental sira atu reforsa ami nia aspirasaun hosi lisan 24 ba parte kompetente hotu tanba ne’e ligasaun ba partimoniu kultural no kauza udan-been ne’ebe tuir fiar kultural fo moris ba toos- nain/agrikultor sira”. Nia husu

Nia mos husu atu entrega hikas fatuk lulik foho Blehetu ho lalais, atu nune’e labele afeita ba udan-been maran, tanba asaun ne’e bele halo mudansa klimátika no rai hamblaha ba komunidade sira iha Postu Administativu Hatu-Builiku

Entretantu, Magnifiku Reitor Universidade da Paz Adolmando Soares Amaral hateten akuzasaun ne’ebe sira halo ne’e akuzasaun falsu no evidénsia la forte tanba Fatuk-Lulik ne’ebe kaer ne’e fatuk uma-lisan seluk nian

“ Ha’u Inosente iha kazu ida ne’e, ha’u ba duni vizita fatin ne’e, atu husu matak malirin maibe laos foti sasan lulik, iha grupu ne’e, iha lia nain, mata dalan hodi hatudu fatin ne’e, tanba  fatin ne’e lulik no ha’u membru ida husi grupu ne’e no la book buat ida iha ne’eba”. Dehan Adolmando Soares Amaral

Enkuantu, Kazu Fatuk-Lulik lakon ne’e, submete ona ba prosesu investigasaun iha Polisia Sientífika Investigasaun Kriminal tuir dalan legal

Journalita   : João Marito & Ermelinda Soares

Editor          : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )