Team Grassroots FFTL Sai Kampionatu Ba Festival Juvenil U-12 no U-16

Imajen Atribui Premiu Ba Manan nain sira, iha Dili, 27/09/2022

SAPNewsTL, Dili: Ekipa Grassroots Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) U-12 no U-16 sai kampiaun ba Festival Juvenil U-12 no U-16 ne’ebé realiza durante semana ida iha kampu demokrasia, enkuantu atividade refere organiza husi Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Timor Leste.

“Ha’u nu’udár treinador sente kontente tebes tanba ha’u nia jogador sira husi ekipa Grassroots FFTL A U-12 no U-16 ne’ebé  ohin sai kampiaun ba Festival U-12 no U-16 tanba durante ha’u fo treinu ba jogador labarik sira ohin sira hatudu rezultadu iha kampu ho diak, hakarak hatudu ba  FFTL ne’ebé durante fo fiar mai ha’u hodi fo treinu katak susesu ida ne’e mai husi preparasaun ne’ebe maksimu”. Dehan treinador Grassroots FFTL Januário de Almeida ba jornalista sira iha kampu FFTL Bairo Formosa, Díli, Tersa-Feira,27/09/2022.

Treinador ne’e akresenta, difikuldade ne’ebé  jogador juvenil sira durante ne’e enfrenta mak kampu tanba sira treinu uza kampu FFTL de’it bainhira selesaun nasional sira treinu jogador juvenil sira tenki feriadu durante fulan tolu bele mos fulan neen nia laran no dalaruma fahe sira treinu kada loron.

“Husu ba governu liu husi SEJD no FFTL atu tur hamutuk harii kampu barak para sira bele uza hodi treinu jogador juvenil sira tanba iha Timor Leste  fini ba jogador ne’e barak tebes”. Nia hatutan

Imajen Intervista Treinado Grassroots FFTL Januario de Almeida iha kampu Formoza, Dili,27/09/2022

Iha sorin seluk, reprezentante SEJD Marcos da Costa hatete, Festival ne’e hetan apoiu orsamentu husi SEJD ne’ebé halo iha munisipiu sira inklui Díli ne’ebé organiza husi Sentru Treinamentu Futebol Juvenil kada Munisipiu sira.

“Festival U-12 no U-16 ne’e hala’o durante semana ida tanba haree ba kestaun orsamentu ne’ebé SEJD apoiu ba premiu de’it ho montante 1,665 USD iha Dili no  iha Munisipiu hitu, ita estabelese ona sentru treinamentu juvenil sira halo kada Sábadu no Domingu ne’ebé durasaun tempu iha fulan ida nia laran maibé Dili nian ita halo semana ida de’it tanba joga iha dader no loraik”.  Marcos informa

Nia afirma, Sentru treinamentu juvenil mak fo treinu ba jogador sira husi idade 8 to’o 16 depois sei entrega sira ne’ebe selesionadu sai selesaun nasional ba FFTL hodi kontinua fo treinamentu, ne’ebe kompetisaun festival U-12 no U-16  ida ne’e  realiza kada tinan para selesiona jogador juvenil reprezenta nasaun Timor-Leste ba kompete iha rai liur.

Iha fatin hanesan Prezidente Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Timor Leste Gregório Correia dehan, ohin jogador sira hatudu jogu kapas tebes no treinador sira mos hatudu estratéjia di’ak.

“Ha’u haree  jogador sira hatudu jogu kapas tanba jogador sira hatudu jogu di’ak iha kampu no treinador sira mos hatudu estratéjia di’ak husi formasaun ne’ebé sira hetan ona”. Tenik Gregório

Imajen Jogador U-12

Nune’e mos, Prezidente ne’e  husu jogador juvenil sira tenki dixiplina hodi kontinua treinu nafatin, hatudu jogu di’ak nafatin, hodi bele reprezenta Timor Leste ba kompetisaun internasional sira tanba ohin manan la’os to’o iha ne’e de’it ona maibé Jogador sira treinu nafatin sai jogador di’ak ba nasaun nian.

Entretantu, nia informa,  Kampiaun ba festival U-12 mak  Grassroots FFTL A hetan osan taxa ida ho orsamentu montante 70 USD, manan nain daruak mak Grassroots FFTL C hetan taxa ida ho orsamentu montante 60 USD no manan nain datoluk Juvenil A hetan taxa ida ho orsamentu montante 50 USD.

Enkuantu, Kampiun ba festival U-16 mak Grassroots FFTL A hetan taxa ida ho orsamentu montante 300 USD, manan nain daruak Juvenil A  hetan taxa ida ho orsamentu montante 200 USD no manan datoluk mak Grassroots FFTL F hetan taxa ida ho orsamentu montante 100 USD.

Jornalista: Augusto dos Santos

Editor: Luis dos Santos

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )