Tinan 20 Ona, Estrada Regional Ligasaun Postu Atsabe Kontinua Sai Super-Krítiku, Aat no Risku Ba Movimentasaun Transporte Sira

Tinan 20 Ona, Estrada Regional Ligasaun Postu Atsabe Kontinua Sai Super-Krítiku, Aat no Risku Ba Movimentasaun Transporte Sira

Sapnewstl. (Atsabe, 18 Marsu 2022) : Kondisaun Estrada Regional Diresaun Postu Administrativu Atsabe Aat Implika ba Sirkulasaun Transporte Publiku no Privadu sira, Xefe Suku Lauana husu Guvernu Liliu Ministeriu Obras Públikas no  Institutu Gestaun Ekipamentu halo manutensaun urugente ba Estrada refere.

Foto Estrada Regional Ligasaun Postu Administrativu Atsabe Aat, | Sexta-Feira, 18-03-2022| imagem sapnewstl-jornalista Jonh Marito

Kondisaun Estrada Regional Diresaun Postu Administrativu Atsabe Aat, risku no Implika ba movimentasaun Transporte Publiku no Privadu sira kada loron liliu iha loron boot sira inklui loron eleisaun, paskoa. Finadu, natal no tinan foun.

Iha intrevista ho Jornalista Sapnewstl, Xefe Suku Lauana Sr. Joaquim Gomes hateten, Estrada ida ne’e aat kleur tebes ona, hahu husi ukun an to’o ohin loron Estrada sei nafatin hanesan ne’e. iha tinan hirak liu ba ha’u nu’udar Autoriedade lokal halo duni proposta ba guvernu liliu Ministériu Obras Públikas atu hadia Estrada ida ne’e. maibe infelizmente to’o ohin loron ita seidauk hetan resposta ruma husi ministériu relevante.

Xefe Suku ne’e akresenta, Estrada ida ne’e nia aat prejudika tebes komunidade sira ne’ebe sempre hala’o viagem ho kareta no motorizadas liu husi ne’e ba Lauana, Atsabe, Hau-ba no Bobonaru, liliu wainhira akontese udan ho grande intensidade. Se ita la tau atensaun urugente maka la kleur Estrada ne’e sei bele kotu no provova asidente ba transporte sira.

Entretantu Sr. Joaquim Gomes husu mos ba Institutu Gestaun Ekipamentus atu bele halo normalizasaun emergensia ba Estrada refere tanba komunidade barak sempre transporta sira nia produtu ba munisipiu Ermera no Kapital Dili lor-loron.

Enkuantu Xefe Suku ne’e husu ba Ministériu Obras Públikas atu tau matan ho seriu no urugente ba Estrada ida ne’e, nune’e bele fasilita populasaun sira hodi halo sira nia movimentasaun ho diak hanesan baibain. Tenik Joaquim ba Sapnewstl, Atsabe, 18 Marsu 2022.

Jornalista : Jonh Marito

Editor : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )