UKL Ba Ema Hotu, Bianco Lamenta CNRT Kondena Fretilin

Imajen Intervensaun Deputadu Antonino Bianco kona-ba kondesaun CNRT ba Fretilin ho Konstrusaun Uma Ba Kbiit Laek

SAPNewsTL, DILI-Deputadu Antonino Bianco em nome partidu fretilin lamenta ho deputadu bankada CNRT ne’ebe hateten katak uma kbiit laek(UKL) hari’i ba deit militante partidu Fretilin

“Uma kbiit laek ne’ebe mak halo ne’e ba povu sira ne’ebe mak kbiit laek laos halo UKL tuir kor partidu nian no osan ne’ebe mak aprova ba UKL ne’e tun ba iha sefe suku ho sefe aldeia sira mak hodi hare tuir ema ne’ebe mak merese duni hodi hetan UKL ne’e”.Dehan Deputadu Fretilin Antoninho Bianco iha uma fukun Parlamentu Nasional, Quarta-feira (09/10/2022)

Deputadu ne’e haktuir katak lalika fo sala ba partidu tanba lista UKL ne’ebe mak hari’i ba povu kbiit laek ne’e husi sefe suku sira

“Sefe suku sira mak rekolha lista iha kada munisipiu klaru katak sefe suku sira mak hatene liu ema sira ne’ebe mak sira servi laos mai hodi fo sala ba fali partidu fretilin halo UKL ba povu sira ne’e fretilin seidauk hare kona-ba kor partidu nia mak hodi halo UKL ba povu sira ne’ebe mak merese duni atu hetan”tenik nia

Nia salienta katak povo kbiit laek ne’ebe mak hetan uluk UKL ne’e laos signifika husi militante partidu Fretilin maibe tanba sira kbiit la iha liu mak hetan uluk

“Balun ne’ebe mak kbiit la iha liu ne’e mak hetan uluk ne’ebe mak kbiit iha uituan neneik mak sei to’o ba sira laos katak dehan fretilin nia  ema mak hodi sira hetan uluk ne’e lae tanba estadu tau osan hodi servi ba povu fiar katak UKL sei ba ema hotu no mos UKL+ sei ba ema hotu” Nia haktuir

Deputadu ne’e informa katak tuur iha uma fukun parlamentu nasional  hanesan representante povu tanba ne’e labele soran povo

“Ita ne’ebe reprezenta povu sira iha uma fukun ne’e la bele soran fali povu i ita mos la bele soran malu fali povu nafatin povu UKL ba ema hotu, sesta bazika mos ba ema hotu la iha ida mak tuir nia kor partidu mak hetan maibe ne’e povu sira nian, sira hotu iha direitu hodi hetan laos membru fretilin deit mak hetan ema hotu merese hetan tanba povu sira nia osan mak ita hetan” Nia hakotu

Jornalista  : Lidia Amaral

Editor       : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )