SECOOP Hasoru Komisaun D PN Diskute Lei Baze Ekonomia Sosial

Imajem Deputadu Presidente Komisaun D Antoninho Bianco, iha resintu Parlamentu Nasional kuarta, (15/02/2023).

SAPNewsTL, Dili: Sekretariu Estadu Kooperasaun (SEKOOP) hasoru malu ho Komisaun D  Parlamentu Nasional (PN) hodi ko’alia kona ba lei ba baze  ekonomia no sosial  iha Timor-Leste.

 “Ha’u apresia ho agradese tebes koalia  projetu lei ba baze ekonomia sosial ho komisaun D Parlamentu Nasional  ne’e diak  tanba ita restaura ita nia independensia  besik ona   tinan  21  maibe  Ita  desorganizadu iha parte ekonomia, entaun lei ida ne’e bele konduz  kooperativa assosiasaun atualista sira atu nune’e assosiasaun sira hotu bele  organiza an oinsa atu partisipa direita iha  dezenvolvimento ekonomia sosial, tanba ekonomia hatuur iha konzugasaun forma tolu setor publika, setor privadu ho setor  koperativa no sosial  tanba lei ida ne’e  hetan aprovasaun iha Parlamentu Nasional  inisiativa ami nian”, dehan SECOOP Elizario Ferreira ba jornalista sira iha resintu Parlamentu Nasional kuarta, (15/02/2023).

Sekretariu Estadu hatutan, SECOOP  mai kontribui hanoin balun atu bele aprova tiha lei ne’e, lei ne’e kompostu husi artigu 14, parte sira konkorda atu kontribui iha parte redasaun ne’ebe dala ruma koalia sosial maibe koperativa  la temi, lei nia objetivu prinsipal atu komprimenta ba artigu 50 tuir konstituisaun hatete katak estadu promove no kria kooperativa nu’udar meiu kriasaun kampu de traballu, estadu promove atu komunidade hola inisiativa kria koperativa dezenvolve ekonomia sosial atu hasa’e  produsaun iha rai laran, kontribui ba ai han rai laran no  kontribui ba aihan produtivu hotu

Nia informa, Vantajen ba organizador sira   povu   atu partisipa hamutuk  no organiza oinsa sai ema kontribuitor sai ema ne’ebe produtor kualidade, kuantidade no sustentavel, lei ida ne’e organizador sira  ka assosiadu koperativa  sira atu bele adapta an no mobiliza ema hotu atu partisipa  iha vida ekonomia sosial

Sekretariu Estadu Kooperasaun (SEKOOP) Elizario Ferreira

Governo tuir konstituisaun hatete iha artigo 50 katak estadu promove, bainhira estadu promove ne’e signifika katak SECOOP  asumi papel ida promove ne’e, oinsa mak ema hari koperativa ka grupu produtiva sira organiza an rasik,  iha artigu 59  hatete katak  estadu fiskaliza no superviziona iha ensinu privadu no inisiu koperativa, ne’e signifika katak koperativa bele Iha inisiativa atu promove iha eskola koperativa atu nune’e ema bele eskola iha area ida ne’e,  entaun SECOOP nia papel atu promove  no fo tan kbit nune’e sira halo misaun ne’ebe hakerek iha artigu 50, 59 no 38.

Iha fatin hanesan Komisaun D trata   asuntu ekonomia no dezenvolvimentu Antoninho Bianco  hatete, Komisaun D pertense iha laran hotu, sira sei halo projetu ba lei ekonomia sosial nian

“Iha komisaun D  pertense iha laran hotu,  lei n 49 ne’e klaru katak lei base komersial ne’ebe durante ne’e ita seudauk iha, entaun ita buka  tenta iha konsensiu para komisaun D  halo projetu lei ida para hari’i lei ba ekonomi sosial depois sei konvida membru governu ne’ebe relasaun ho asuntu ne’e”, tenik Antoninho

Deputadu ne’e akresenta, SECOOP no ministeiru finansa  bele fo hanoin konaba projetu lei ekonomi sosial ho artigu 14  tamba iha dekretu lei ne’ebe barak mak estabelese ona konaba koperativa no buka tenta halo lei ne’e tanba lei ne’e komisaun D hatete katak atu harii ekonomia iha rain ne’e ba setor publiku, setor privadu no setor kooperativa sosial sira ne’e mak baze atu harii nasaun husi aspetu ekonomia nian, baze ekonomia sosial ne’e mak kooperativa no asosiasaun sira ne’ebe mak la’o no balu tuir dadus ne’ebe mak iha maibe seidauk organizadu entaun iha komponente barak iha artigu 4 no 7,  durante ne’e iha dadus balun maibe  atividade ladun hala’o tan ne’e tenki tau iha lei,

Governu nia papel oinsa mak atu tau matan ba komponente sira ne’e hodi bele organiza didiak halo hanesan forsa ekonomia husi baze,  durante instituisaun ne’ebe halo aktividade balun ho grupu no individu no  husi assosiasaun sira ne’ebe seidauk organiza didiak, entaun sira  organiza didiak bele tau naran iha serve ba aktividade sira ne’e la forsa karik governu ou ministerio ne’ebe iha liga tenki fo formasaun.

Antonino afirma, objetivu mak valoriza luta atravez dezenvolvimentu ekonomia tenki ekonomia iha baze sosial sira ne’e mai husi individu,  grupu no husi asosiasaun ka husi kooperativa kreditu ho kooperativa produtivu iha area oioin entaun tenki buka halo lei ida depois de harii karik oinsa mak registu depois bainhira iha situasaun difisil ruma governu tau matan.

Jornalista:  Anina Martins  Gama

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )