UNTL Realiza Konferénsia Internasionál, Dalan Ba Sustetável Ne’ebe Laiha Petróleu

Imajem Diskursu Magnifiku Reitor UNTL John Soares Martins, Iha Auditorium FECT-UNTL Hera, 15/03/2023

SAPNewsTL, Dili : Universidade Nasional  Timor Lorosa’e (UNTL) hala’o konferensia internasional ho nia tema “Um Timor Leste Sem Petroleu, Como Ser Sustentavel”. Iha diskursu abertura Primeiru Ministru Taur Matan Ruak fo apresia no agradese tanba primeira vez bele partisipa iha komferensia ne’ebe UNTL organiza

“Ha’u Agradese ba UNTL tanba bele konvida ha’u mai partisipa dahuluk iha Komferensia internasional ida ne’e, konferensia ne’e importante tebes, ita bele haree saida mak estadu bele buka, saida mak orienta estadu ba oin, saida mak ita iha hasoru dejafiu, ita nia kontribuisaun saida no atu lori Timor ba ne’ebe ? estadu ida tenki garante bem estar, estabilidade seguransa no estabilidade governativa hodi reforsa independensia no konsolida estadu, hari’i sistema ekonomia ida koerente no sustetavel ne’ebe foka ba ema, rekursu naturais, mina, saude, agrikultura, edukasaun no turizmu”. Tenik PM Taur Matan Ruak iha nia diskursu, FECT-UNTL Hera, 15/03/2023

Governate ne’e hatutan, Timor sei ba oin, mina sei la maran, Timor oan tenki konfia an, ho rekursu petroliferu desenvolve setor sira seluk

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak

“Ita Tenki Konfia an, lori Timor ba oin, Mina Bayu Undang seidauk maran, ho rekursu petroleu ita desenvolve setor sira seluk hanesan turizmu, saude, edukasaun, agrikultura. ita tenki defende territoriu, konsensializa povu hadomi Timor Leste, konsolida unidade, koesaun sosial no estabilidade nasional, kuda toleransia no respeitu diversidade, integra an iha organizasaun intenasional sira”. nia dehan

Iha fatin hanesan, Reitor UNTL Joao Soares Martins hateten UNTL halo koferensia ida ne’e ba dalauluk hodi halibur  ema sira formadu, doutoradu, diretores sira iha ministerius sira mai hodi diskute kona-ba setor vital sira oinsa ba futuru, se mina maran iha loron ida

“Oinsa Ita bele Sura Ita nia Mina ne’e, atu bele lori ita Nia Mina ne’e ba diversifika Ita nia Mina tanba ne’e maka universidade UNTL halo konferensia ba dala ida no halibur ho formadu mesak doutoramentu Sira no diretores Jerais mak importante iha ministeriu sira, Mai atu dekuti loron tolu ne’e hodi hare mais ou menus atu ba oin ne’e setor ida atu apoiu maibe Laos petroleu atu apoiu ba Ita Nia ekonomia ne’e Ita tenke identifika no ita hotu hatene katak Agrikultura, turismu Maibe Ita tenke hare buat ne’ebe Mak Ita atu prepara”.hateten Reitor UNTL

Ezekutiva Universidade ne’e akresenta, iha area 21 Mak importante hanesan ekonomia, Infraestrutura, kapital Humanu, Saude, Turismu, agrikultura, edukasaun, emprendedorizmu, inklui sira seluk, nune’e  fiar katak loron tolu ne’e tenke Rezulta ho buat ne’ebe di’ak no bele produz dokumentus sira

“Konferensia Loron Tolu Ekipa Ida sei prepara rekomendasaun ba save ba governu no tuir mai sei iha trabalhu akademiku ba ekipa hodi prepara publikasaun, nune’e ita lansa iha tempu tuir Mai no loron ohin di’ak tebes ba UNTL hanesan loron Istoriku ba UNTL sira, primeira vez Ita halibur Ita Nia doutoramentu sira Mai hotu atu hanoin ikus nasaun Timor Leste Nia futuru Emtermus de ekonomia oinsa Ita bele sustenta no halo diak Liu Tan Ita Nia nasaun Timor Leste”. nia salienta

Magnifiku Reitor UNTL John Soares Martins

“Atividades ne’e ba oin sei halo kontinuadade no konserteze ne’e hanesan inisiu di’ak ida husi konferensia ne’e, ba oin ne’e Setor por Setor katak sei iha rekomendasaun no areas ne’ebe mak presiza atu bele halo estudu klean liu Tan atu bele halibur no hanoin hamutuk koonferensia seminariu barak Liu tan, Ami produz koonferensia hotu ona presiza tempu semana ida ka rua no ita espera katak antes governu foun ou eleisaun Ita bele kompleta ona areas Sira ne’ebe Mak Ita deskuti Kona ba governu no partidu politikus sira ne’ebe mak kompete Liliu partidu sira ne’ebe mak iha potensia no sesibilidade atu lori governu no parseiru desenvovimentu sira”. nia fundamenta

Enkuantu, Seminariu internasional ne’e la’o durante loron tolu husi loron 15-17 fulan Marsu, hafoin seminaru ne’e ekipa komisaun sei kontinua deskute no halo sai dokumentu ida ne’ebe sei entrega ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Dokumentus kompletu sei lansa iha aniversariu UNTL ne’ebe sei realiza iha Loron 17 Fulan Novembru Tinan ne’e. possiblidade Programa sira ne’ebe deskute durante loron tolu sei fo mos ba partidu politiku sira hodi transmite ba povu iha kampanha eleitoral tinan 2023 ne’ebe sei hahu iha loron 19 fulan abril.

Jornalista : Aquelina Mangalhaes

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )