PM Taur & MS Lansa Fatuk Dahuluk Ba Konstrusaun Pediatria no UKIK

Imajen Primeiru Ministru Taur Matan Ruak no Ministra Saúde Odete  Maria Freitas Belo halo lansamentu fatuk dahuluk ba konstrusaun edifísiu foun, iha Ospitál Nasionál Guido Valadares kinta (26/01/2023).

SAPNewsTL,  Dili: Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ho Ministra Saúde Odete  Maria Freitas Belo halo lansamentu fatuk dahuluk ba konstrusaun edifísiu foun pediatria no Unidade Kuida Intensivu Kardiolojia (UKIK) iha ospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV)

“Esforsu ida ne’e husi profisional saude hamutuk ho ministeriu  obras publika, ministeiru planu ordenamentu ba kondisaun  sira hotu, felizmente apoiu hotu-hotu ohin ita bele lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun edifísiu foun pediatria no unidade kuida intensivu iha  HNGV, ha’u nian mehi hakarak jerasaun foun sei utiliza  uma ida agora ita harii tanba tempu to’o atu ita investe iha ita nia saude”,dehan Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak iha Ospitál Nasionál Guido Valadares kinta (26/01/2023).

Primeiru Ministru hatutan,  inisiativa ida ne’e iha esforsu ministra saude  sira nian ba vizaun aban bainhrua, sira esforsu prepara master plan ba hospital guido valadares no hospital lahane, pasu ida ne’e pasu fundamental atu esforsu moderniza infraestrutura saude nian, hein katak ministeriu finansa kontinua mobiliza rekursu finanseiru no ministeriu saude espesial ba HNGV  loke  projetu sira ne’ebe propriedade tuir  pontu de vistu tekniku saude  no mediku sira  nian

Enkuantu, Xefe guvernu ne’e mos rekomenda atu nune’e  bele hakat  pasu ida tan ba hospital Lahane tanba total investimentu kuaze  dollar amerikanu millaun 15,  tanba iha osan hodi halo hospital ho kondisaun diak  simu pasiente sira.

Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo

Iha fatin hanesan Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo hatete,  ohin pasu ida halo lansamentu fatuk dahuluk ba pediatria no unidade kuida intensivu ne’ebe kompana manan dollar amerikanu millaun 9,3 ba projetu ida ne’e, maski lori tempu naruk maibe ohin realiza duni

“Ohin   pasu ida tan ba MS halo lansamentu fatuk dahuluk ba konstrusaun foun pediatria  no unidade kuida intensivu liu-liu ba emerjensia ba labarik sira, ami kontenti  servisu ida ne’e  prosesu  lori tinan ne’ebe naruk komesa husi 2012, ohin ita bele realiza buat ruma, iha rai ida ne’e besik 3.400 m  iha ne’e, orsamentu ne’ebe kompana manan dollar amerikanu millaun  9.3, ita avansa uluk persentajen balun tuir kontratu ne’ebe mak iha normalmente ita halo pagamentu bazeia ba persentajen ne’ebe mak sira halo “, dehan  Ministra Odete

Entretantu, kona-ba rekursu humanu Ministra Informa, kona ba rekursu umanu ba edifísiu foun   haruka ema nain- 28 atu foti sira nian espesialidade  iha Cuba no Indonesia tanba presiza iha mediku espesial para bele servisu iha edifisiu

Enkuantu, Konstrusaun refere sei implementa husi empreza China Civil Engineer Construction Cooperation (CCECC) durante tinan rua ho montante osan hamutuk Millaun 9.3  USD.

Jornalista : Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )