MOFA Realiza Seminariu Transmite Importansia Voluntariu Ba Foinsa’e Sira

MOFA Realiza Seminariu Transmite Importansia Voluntariu Ba Foinsa’e Sira

SAPNewsTL, Dili : Movimentu Foin Sa’e Atsabe(MOFA) realiza seminariu ho tema “papel foinsa’e iha Vida organizasaun voluntariu”, objetivu husi seminariu ne’e hodi hasa’e kunhesimentu, ablidade no kapasidade foinsa’e sira nian oinsa sai pessoal ne’ebe nakonu ho voluntariu hodi servi sosiedade Timor Leste ba Futuru

 “Papel foin sa’e sira nian iha vida voluntarismu ne’e, importante iha sosiedade nia laran, tanba ita nia sosiedade rasik mai ho karakter sosial, ne’e duni ema labele moris mesak deit, sosiedade la’o sempre iha buat hotu ksolok, dalaruma iha susar ka mosu dezastre, entaun ita presija iha buat espiritu voluntariu nian ne’e, atu ema sira ne’e bele tulun malu, hodi bele aplika duni aspetu sosial nian ne’e iha ema nia a’an”, dehan Orador Padre Bento Barros Perreira ba jornalista SAPNewsTL iha Sede MOFA Villa-Verde Dili, Sabadu 18/03/2023.

Imajen: Orador Padre Bento Pereira

Padre hatutan, voluntariu ne’e, la to’o deit iha hakarak atu ajuda, maibe tenki liu tan ida ne’e, katak hakarak atu ajuda ida ne’ebé planeadu, kontroladu, realiza iha periodu nia laran, realiza iha organizasaun nia laran, para bele garante, asaun voluntariu lori duni buat ruma ba ema sira, tan ne’e husu Atsabe oan sira tenki halo asaun voluntariu ba sosiedade Atsabe, ne’e duni lori transformasaun ba sosiedade ne’e rasik

Nia akresenta, bainhira joven partisipa iha atividade voluntariu nian la’os deit atu husik hela buat ruma ba ema sira maibe aprende mos buat ruma husi ema hirak ne’e, importante liu transforma ambiente sai diak, asaun voluntarizmu ema hatene tiha lai, depois maka ema bele pratika iha sosiedade sira nia le’et, tenki aplika kona ba ida ne’e, liu husi Komunikasaun ka dialogu.

Padre Bento husu ba joven sira atu aproveita oportunidade, aprende nafatin, ne’e duni oportunidade atu partisipa iha asaun voluntariu, tanba ne’e bele aprende mos oinsa bele deskobre a’an nia profesionalidade.

Enkuantu, Partisipa iha Seminariu Loraik ne’e mak hanesan Membru Movimentu Foinsa’e Atsabe, Atsabe Oan sira, inklui estudante universitariu sira iha kapital Dili.

Reportajen: Joao Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )