Atu Proteze Komunidade Suku 24 Iha Baliza, UN No Parseiru Sira Halo Avaliasaun

Imagem Intervista Resident Coordinator UN in Timor-Leste Mr. Roy Trovedy, iha Timor-Plaza, Dili, 19/07/2022. Foto : Antonio Tilman

SAPNewsTL Dili, 19/07/2022 : Nasoens Unidas, Guvernu no parseria desenvolvimentu sira tersa-feira ne’e halo Avaliasaun Kona ba komunidade vulneravel sira ne’ebe moris iha Fronteira Iha Timor-Leste, objetivu husi programa ne’e atu hasa’e kunhesementu  husi responsavel politika save no implementador sira bele hatan ho forma ida ne’ebe inkluzivu no kompriensivel liu ba COVID-19.

Kestaun ne’e hato’o Husi Resident Coordinator UN in Timor-Leste Mr. Roy Trovedy ba jornalista iha Salaun Timor Plaza Level 5 Maubara Room Tersane’e ( 19/07/22).

“Programa intervensaun kona ba Covid19  nia impaktu no vulnerabilidade iha komunidade Fronteira Bobonaro,Covalima no Oe-Cusse, Ita boot Sira kunhese  impakto kovid19, atualmente halo situasaun sai aat liu tan, espesifikamente kona ba situasaun Ema ho vulnerabilidade,  governu ho autoridades organizasoens internasional bele suporta komunidade”. Dehan nia

Entretantu, iha suku Rua nulu resin haat (24)  iha fronteira, pasajem ida ne’e ema tama sai husi fronteira kuaze 70% ital. Governu, ONU no parseiru desenvolvimento fo hanoin atu tau matan ba vuneravel sira ne’ebe Moris iha linha fronteira nia laran.

“Mundu ohin loron sai nu’udar Fatin ne’ebe la seguru, nakonu ho ameasa iha area oinoin, Dezastre natural, konflitu, violensia, kiak ne’ebe persistente,  epedemia no krize ekonomiku Sira neebe impoin difikuldade no hafraku perspetiva sira ba paz, estabilidade no desenvolvimento sustentavel nian, krize Sira ne’e komplexu envolve forma oioin ba inseguransa humano nian bainhira buat hirak ne’e sobrepoin ou sai makas bele hadaet ba iha aspetu hotu-hotu Vida humana nian hodi estraga komunidade”. Nia sublinha

Enkuantu, Iha seguransa umanu atinjeliu husiestrategia protesaun no empoderamentu ne’ebe hari’i tuir prinsipiu mak ema nu’udar pontu sentral, komprensivel hodi halibur Ema hotu hodi responde ba dezafio oin-oin , hatene risku kondisaun umanuno orienta ba prevensaun husi kualker dezafiu iha futuru.

Reporter : Antonio Tilman & Esmeralda Da Silva  

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )