CNC Lamenta Atetude Insulta Malu, Partidu Labele Hili Ema Arbiru Ko’alia Iha Palku

CNC Lamenta Atetude Insulta Malu, Partidu Labele Hili Ema Arbiru Ko’alia Iha Palku

SAPNewsTL,Dili: Relasiona ho kampanha parlamentar 2023 ne’ebe la’o daudaun, iha momentu kampanha ne’ebe lider balun sa’e palku hodi insulta lider seluk, Membru Conselho Administrasaun Centro Nacional Chega (CNC), Pe. Juvito Rego de Jesus Araujo konsidera partidu politiku sira la kontrola sira nia an no ko’alia arbiru iha palku leten, nune’e husu ba responsavel partidu politiku sira hili nia ema ne’ebe atu koalia iha palku atu bele hanorin povu no labele trata lider sira

Iha konferensia imprensa, Membro Conselho Administrasaun Centro Nacional Chega, Juvito Rego de Jesus Araujo katak molok partidu polituku sira ba halo kampana politika sira halo promesa atu labele halo violensia maibe infelismente sira la kontrola an

“Ha’u hanoin katak halo tiha ona aktu ida iha CNE hotu-hotu ba hamutuk iha ne’eba halo promesa atu labele halo violensia verbal no violensia fisika, maibe ita halo tiha promesa iha ne’eba sai ba liur ita la kontrola ita nian ema sira”. Dehan Membro Conselho Administrasaun sentru Chega Juvito Rego de Jesus Araujo liu husi konferensia imprensa iha edifisiu CNC.IP antigu komarka balide, 10/05/2023

Juvitu mos lamenta ho attitude partidu politiku sira nian ne’ebe la kontrola sira nia an tanba ne’e, nia husu ba responsavel partidu politiku sira atu kontrola no hili ema ne’ebe atu koalia iha palku atu sira bele eduka povu.

 “Ami la menta teb-tebes kona-ba atitude komportamentu sira ne’ebe partidu politiku sira ne’ebe sa’e ba palku haluhan tiha hodi ko’alia arbiru de’it, aprezenta programa ida molok ita ba halo kampaña politiku,ami husu ba ita nia lider politiko sira liu-liu sira ne’ebe responsavel iha asaun politiko hotu-hotu partido nia laran atu kontrola sira nia ema ne’ebe sa’e ba palku leten ne’e ema ne’ebe eskolidu ema ne’ebe hili atu nune’e eduka povu”. Nia teni

Membru CNC ne’e aumenta, wainhira halo politika no ko’alia iha palku leten tenke prepara no ema ne’ebe hili labele koalia arbiru iha palku no trata fali lider sira.

 “Iha politika la’os halo eskandalu iha palku nia leten, tarata lider historiku sira, hateten a’at, hasai liafuan groseiru, tolok, difamasaun, ita ba liur ita nia aprezenta oin kapas ema seluk hare ita oin kapas iha rai laran ita nia oin a’at nafatin ho violensia buat hirak ne’e”. Nia hatete

Jornalista : Esmeralda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )