Estudante Engeñaria Civil FECT-UNTL Hera Realiza Jogu Amizade Konsolida Unidade Iha Fakuldade

Estudante Engeñaria Civil FECT-UNTL Hera Realiza Jogu Amizade Konsolida Unidade Iha Fakuldade

Sapnewstl. (Dili, 03 Abril 2022) : Estudante Engeñaria Sivil Semester VII Fakuldade Engeñaria Siénsia no Teknolojia Universidade Nasionál Timor Lorosa’e realiza jogu amizade konsolida sira nia unidade iha kampu Futsal Ponte Habibie Dili 

Iha intrevista ho xefe ekipa ba realizasaun futsal Estudante Claúdia Cabral nia senti onradu no orgullu bainhira ami hanoin hamutuk organiza, mobiliza no realiza atividade ida ne’e. atividade ida ne’e realiza tanba mai husi inisiativa no vontade maluk estudante sira nian.

Claudia akresenta objetivu husi atividade desportu ida ne’e atu hametin ami nia amizade no unidade inklui aumenta ami nia imunidade, halo rekreasaun no hafreska ami nia kakutak liu husi ezersisiu fiziku futsal. Dehan Claudia ba Jornalista Luis pailofo iha Campu futsal Ponte Habibie Dili, 03-04-2022.

Jogu Futsal ida ne’e partisipa husi ekipa futsal entre grupu feto hasoru feto no mane hasoru mane, jogu ida ne’e ami realiza dala tolu ona kada semana hahu iha fulan marsu liu ba, ami nia ekipa hanoin katak ba oin sei realiza jogu ida ne’e importante tebes bele kontribui ba ami nia dimensaun fisikal no mental.

Iha fatin hanesan Jogador David Gomes ne’ebe hola parte mos iha jogu futsal grupu mane apresia no agradese ba kolega sira ne’ebe bele organiza jogu ne’e tanba bele  ajuda mai hamutuk, haksolok no ami bele joga iha kampu ida ne’e.

David hatutan katak, ho esperansa boot katak husi ami nia hamutuk ba realizasaun atividade ida ne’e nu’udar inisiu husi ami nia atividade, ba oin ami sei halibur kolega sira barak husi departamentu sira seluk hodi desenvolve ami nia talentu desportivu hodi prepara an ba futuru jogador ne’ebe kualidade ba nasaun iha loron aban bainrua. david gomes hateten.

Jornalista : Luis Pailofo

Editor       : Sergio Delekuar

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )