Estudante Foun FECT-UNTL Hera  Hamutuk 520 Partisipa Iha Orientasaun Akadémika Tinan Lektivu 2022

Estudante Foun FECT-UNTL Hera  Hamutuk 520 Partisipa Iha Orientasaun Akadémika Tinan Lektivu 2022

Hera, 11 Abril 2022 : Estudante Foun FECT-UNTL Hera  Hamutuk 520 Partisipa ona Iha Orientasaun Akadémika Tinan lektivu 2022 iha Fakuldade Enjeñaria  Siénsia no Teknolojia, Presidente Komisaun Organizador Ronaldo de Jesus Gomes hateten, objetivu husi orientasaun akademiku ida ne’e atu eduka, inspira no orienta estudante foun sira bele hatete vida akademika, ambiente univesidade, Perfil Departamentu, Fakuldade no Universidade.

Iha intrevista ho Presidente Komisaun Organizadora Ronaldo de Jesus Gomes hateten estudante admitidu FECT-UNTL hamutuk 520 iha Departamentu Enjenaria Civil, Enjenaria, Mekánika, Enjenaria Informátika, Enjenaria Eletrónika no Enjenaria Geologia e Petroleum konsege partisipa iha orientasaun ida ne’e, orientasaun akadémika importante tebes ba estudande foun sira atu bele aprende no kunese diak liu tan Ambiente Universitáriu,  Vida Universidade no Perfil Univesidade Nasionál Timor Lorosa’e.

Ronaldu akresente tan katak estudante foun presiza estuda makaas, esforsu liu tan, aprende didiak iha fakuldade ida ne’e, tanba susesu la’os ba ema ne’ebe matenek, maibe susesu ba ema ne’ebe hatene esforsu. Susesu la mai hanesan milagre maibe mosu husi sakrifisiu, dedikasaun no disciplina. Tenik Ronaldo, Hera, 11 Abril 2022.

Iha fatin hanesan estudante Lucas Boavida husi Departamentu Informatika sente kontente tebes ba nia partisipasaun iha Orientasaun akademika tanba bele aprende buat barak husi estrutura universidade liliu iha Fakuldade Enjeñaria  Siénsia no Teknolojia.

Lukas mos fo apreso no agradese ba orientadores sira hotu ninia fasilita no apoia iha orientasaun akademika durante loron tolu iha resintu Fakuldade Enjeñaria  Siénsia no Teknolojia husi dader tuku 06:00 to’o 05:00 loraik. Dehan Lukas

Entretantu, Estudante Mita da Conceição Rodriges Soares orgullu bele hola parte iha orientasaun akademiku, bele ambiente foun, experiensia foun, ema foun no bukae foun ba futuru. Nia (Mita) Fiar katak ba oin sei hakaas an liu tan hodi hasa’e nia kapasidade sientifika, teknika liliu iha area gelogia no petroleum.

Nune’e bele garante kualidade profisional no partisipa iha desevolvimentu nasionál hodi servi povu no nasaun Timor-Leste, wainhira hetan matenek no susesu iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e liliu iha area  Siénsia no Teknolojia iha ita nia rain. Mita da Conceição Rodriges Soares hatete. Hera, 11 Abril 2022.

Jornalista  : Sergio Delekuar

Editor        : Claúdia Cedelia Cabral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )