La Moe No Baruk Fa’an Iha Luron, Sejária Husu Ema Hotu Badinas Servisu

Imaje Intervista Negosiante Sejaria Maia iha 12 de Outubru Tasi-Tolu, 11/08/2022

SAPNewsTL, Dili : Negosiante Sejaria Maia ho idade ruanulu resin ida (21) husi Munisipiu Bobonaru Postu Administrativu Bobonaru Suku Malibó agora dadaun hela iha 12 de Outubru Tasi-Tolu, buka osan liu husi faan sasan iha luron  ninin hodi sustenta ba nesesidade uma laran

Tuir Negosiante Sejaria Maia Hateten fulan barak ona mak nia hala’o kna’ar hanesan inan negosiante ida fa’an sasan iha estrada ninin hodi hetan osan oitoan atu sustenta ba nesesidade uma laran no selu alin sira nia eskola.

“Ha’u lor-loron tu’ur de’it iha luron ninin hodi buka osan liu husi fa’an sasan, maske ho idade ne’ebe sei ki’ik maibe ha’u la sente kolen no baruk atu buka moris liu husi fa’an sasan hodi sustente ba nesesidade uma laran, moris nu’udar inan labele tu’ur hein de’it mane mak buka osan”. Dehan Negosiante Sejaria Maia ba Jornalista SAPNewsTL iha Tasi-Tolu Dili Kinta-Feira, 11/09/2022.

Negosiante ne’e hatutan lor-loron tu’ur de’it luron ninin, la sente loron manas no rai rahun maibe hanesan inan tenke pasensia hodi tu’ur hein sasan no buka hadia moris familia nian, labele moe no baruk hodi buka moris

“Se ita la hein, se mak atu buka osan ajuda ba nesesidade uma laran, osan ne’ebe hetan kada loron osan dolar Sanulu resin lima ou sanulu maibe depende ba sosa nain sira, Sasan ne’ebe fa’an, uza ha’u osan rasik no osan ne’ebe ha’u hetan hodi sosa tutan fali sasan hodi fa’an, kada loron hetan osan la to’o dolar sanulu sente triste tanba sustenta ba familia uma laran nian la to’o”. Nia hatutan

Enkuantu nia hato’o nia preokupasaun ba iha Ministeriu relevante liliu Ministeriu Agrikultura no Peskas, SEFOPE, MSSI no Ajensia sira atu bele apoia negosiante sira hodi haburas no habo’ot sira nia negosiu inklui kria kondisaun ba negosiante sira ho seguru no mahon.

Jornalista : Aquelina Magalhães

Editor      : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )