Loke Fuan & Sai Bá ! Lori Naroman No Ksolok Ba Mundu

SAPNewsTL, Vatikanu : Iha ámbitu semana santa, Papa Francisco husu sarani katólika hotu iha mundu rai-klaran hodi loke fuan no sai ba hasoru  Jesus Kristu no ema hotu ho naroman no ksolok Maromak nian ba mundu.

Papa Francisco hateten, tempu semana santa fo oportunidade ba kristaun sira iha mundu rai-klaran hodi loke laran ba Jesus Kristu no maun alin sira.

“Semana Santa, tempu di’ak ne’ebé Nai Maromak fó mai ita, atu loke ita-nia laran, loke ita nia odamatan fuan nian ba Jesus Kristu no ita-nia maun-alin sira.”.Tenik Amu Papa Francisco liu husi omilia iha Misa domingu ramos, Vatikanu, 24/03/2024. SAPNewsTL asesu liu husi Vaticannews

Lider Igreja Universal ne’e husu ema hotu hatudu respeitu no pasiénsia hodi lori naroman no ksolok husi fiar nian ba ema moris hotu iha mundu.

“Loke no sai, buat ne’ebé ha’u husu iha Semana Santa mak  loke ita-nia laran no sai ba hasoru Jesus no ema seluk, no mós lori naroman no ksolok husi ita-nia fiar.  Sai nafatin no halo beibeik tuir domin no ternura maromak nian ho respeitu no pasiénsia”. Papa Francisco hateten

Amu Papa mos husu atu ema hotu rekunhese katak Maromak mak guia no hatudu dalan ba ema hotu, bainhira tau ita liman, ain no laran.

“Ita hatene katak ita tau ita-nia liman, ain no laran, maibé Maromak mak sempre dirije ita no hatudu dalan ba ita.”

Jornalista : Anina Martins

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )