Notísia Tristeza ! Sidadaun Mane Ida Tara An Iha Covalima

Notísia Tristeza ! Sidadaun Mane Ida Tara An Iha Covalima

SAPNewsTL, Covalima : Ohin loron, 14 Fulan Setembru 2023, Maiz ou Menuz tuku 12 meiudia, Komunidade hetan Sidadaun ida ne’ebe tara an iha Suku Debos, Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima

 

Tuir Informasaun ne’ebé SAP News Timor-Leste asesu liu husi Identidade Lelo San, informa ba SAP News katak sidadaun Lito tara an no hetan iha oras tuku 12 meiudia, iha Suku Debos, Postu Administrativu Suia

“Sidadaun ho naran Lito tara an iha area kampung an mil, Leogore, Suku Debos, Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima, Kronologia seluk seidauk klaru tanba foin hetan iha 12 oras loron manas ne’e”. Tenik Sidadaun Lelo San ba Jornalista SAPNewsTL liu husi Via Telefone, Iha Suai, 14/09/2023

Sidadaun Lito tara an iha aí-hun boot ida ne’ebé dook husi Komunidade, hafoin haree katak sidadaun ne’e tara an, Komunidade sira, parte Segurança Postu Administrativu Suai to’o kedas iha fatin akontesimentu hodi halo identifikasaun no hatun Matebean husi ai-leten maibe Sidadaun refere laiha ona iis

Sidadaun ho naran Lito ne’e tara an ho tali ne’ebe kesi iha sukaer hun boot ida, Sidadaun ne’e uza hela kalsa mutin no faru metan ida no tara an ho tali ne’ebe kesi iha Sukaer hun

Hafoin Notisia ne’e tun, SAPNewsTL seidauk halo komfirmasaun ho parte seguransa Postu Administrativu Suai kona ba kauza husi suisidiu ne’e, maibé SAP News TL sei kontinua Kolleta Informasaun Kompletu hodi fo sai iha oras balun tuir Mai

Fo hanoin fali katak, Durante tinan 2023 liliu iha fulan maiu liu ba sidadaun nain haat (Mane ida no Feto nain tolu) mak komete kazu suisidiu ka tara an, entre sira Estudante Uinversitariu nain rua mane ida husi Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) no Feto ida husi Universidade da Paz (UNPAZ), rua seluk ida husi Munisipiu Manufahi no Ida seluk husi Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro.

Jornalista : Conzita Sandra Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )