Pe. Augusto : Jesus Mate Iha Kruz Manan Salvasaun, Fanun Sarani sira Perdua, Hadomi, Solidariza Malu Nafatin

Pe. Augusto : Jesus Mate Iha Kruz Manan Salvasaun, Fanun Sarani sira Perdua, Hadomi, Solidariza Malu Nafatin

Luro-Lautém. (Reportagem Sergio Delekuar) : Sarani Parókia Luro partisipa iha Via-Sakra, Pe.  Augusto Assunção Delfim de Sá hateten, via-sakra hanesan manifestasaun ida husi ita ema sarani hodi banati tuir na’i Jesus Kristu ninia peregrinasaun iha mundu ba ita ema liu husi terus, kanek no sofrementu ne’ebe nia atravesa ba Kalváriu, Via-Sakra nu’udar sinal no sentidu sakrifisiu vitória salvasaun humanidae tomak iha mundu.

Iha intrevista ho Amu paroku Luro iha Foho Kalváriu Tutun, Pe. Augusto Delfim de Sá hateten, Via-Sakra ida ohin ne’e hakarak lori mensajen ba Sarani Katólika iha mundu liliu sarani Paroquianu Luro tomak katak: Via-sakra nu’udar sinál sakrifisiu, sofrimentu, susar ne’ebe Jesus Kristu hasoru hodi manan poder salvasaun ba ema hotu iha mundu rai-klaran.

Jesus Hetan Hewai, kastigu no mate tanba ita humanidade ninia sala, maibe wainhira Jesus moris hias husi mate, jesus manan mate lori salvasaun ba ita hotu, mate nunka ukun moris, moris mak ukun mate, ita manan mate, ita ema hetan moris gratuita, domin gratuita, perdaun gratuita no graça gratuita, ita labele haluha ida ne’e. tenik Pe. Augusto iha foho kalvariu tutun. Luro, 15/04

Nune’e, sarani sira presiza mantein ita nia fé, tanba fiar mak bele leno ita nia dalan ba ksolok, naroman no esperansa. Ita tenki mos hatudu ita nia domin, tanba buat ida domin ka buat ida karidade ba malu nee tenke to’o rohan hanesan jesus kristu hatudu ona ba ita. ita ema ferik ka katuas, labarik ka joven, matenek ka ladun matenek ita hotu sarani, ita hakarak liu husi viasakra ida nee atu halo ita nia vida  iha familia, iha knua, iha aldeia, iha suku, iha postu to’o ita nia nasaun, ita hakarak buat ida paz, amizade no unidade ne’e sai hanesan lei importante ida iha ita nia vida. Dehan Pe. Augusto de Sá.

Amu Paroku ne’e hatutan, Ita Kristaun ita hatene momos ukun fuan nebe aas liu ka boot liu iha ita ema sarani maka ukun fuan domin. Ukun fuan domin ida nee maka jesus fo, se iha lian melayau karik dehan titik dara berhabisaan, ida nee hodi hatudu mos mai ita sarani iha realidade ita rain Timor Leste.

Ita tenke hakaas an hodi hadia an iha tempu ne’ebé ita sei moris buka hatudu ita solidariu ita, ita nia domin ba ita nia rain, ita nia Sosiedade, ita nia familia ita nia maluk sira atu nune’e ita hakarak dezenvolvimentu fisiku bele la’o aumesmu tempu Fé bele buras iha ita nia vida. Pe. Augusto hateten.

Enkuantu, nia akresenta, Buat ida paskoa ita selebra Jesus Kristu nia moris hias. Jesus kristu nia moris hias ida ne’e halo ita sarani hotu-hotu komponente kamada sosiedade Timor juventude, estudante intelektuais, autoridade husi nivel nasional to’o mai suku, to’o aldeia, sarani simples sira hotu ne’ebé hanaran an katólika sira hotu presiza transformasaun, evolusaun iha moris tamba liu husi mate ba moris hias mak lori vitória ba ita nia moris.

Nune’e mos ita nia vida ita buka transformasaun hafoun ita nia an ho espiritu paskoa nian  moris foun ne’e pervalese iha ita nia moris ita halo mudansa buat nebe ladun diak ita soe, ita buka moris foun espiritu paskoa nian atu ita kontribui ba ita nia sosiedade solidáriu no hakmatek. Dehan Pe. Augusto de Sá, Luro, 15 Abril 2022.

Iha fatin hanesan, Akólitos Zelfia de Jesus Pinto konsidera Via-sakra nu’udar reflesaun ida ba ami foinsa’e sira atu bele haree, rona no aprende husi Jesus ninia sakrifisiu ne’ebe nia hatudu liu husi terus no susar ne’ebe nia enfreta.

 Zelfia akresenta, ho viasakra ida ne’e, fo fanun ba ita atu hadudu iha ita nia moris hahalok ida diak, hatene servi malu, terus bamalu, ajuda malu, salva malu, perdua malu no hadomi malu, tanba ho espiritu hadomi malu nian mak it abele halo ita nia moris hetan ksolok lolos no momos.tenik Zelfia Pinto ba Sapnewstl. 

Jornalista   : Sergio Delekuar

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )