Produtividade TL Ki’ik, Kada Tinan Osan 1.7 Billiaun Sai Ba Liur

Imajen Diskursu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Sentru Konvensaun Dili, 08/09/2022. Foto : Jonh Marito

SAPNewsTL, Dili : Primeiru Ministru Taur Matan Ruak Saran lia hirak ne’e, wainhira partisipa iha Kongresu Partidu FRETILIN ba dala lima iha Sentru Konvensaun Dili foin lailais ne’e.

Tuir Taur Matan Ruak katak, tinan ruanulu halo buat barak, populasaun ki’ak sei iha 42%, mal nutrisaun estatistikamente 47%, signifika jerasaun ida ne’ebe sei mai iha tinan 20-30 sira nia kakutak sei la funsiona, tanba sira iha problema moras no ki’ak.

Entretantu, Eis General ne’e preokupa ho produtividade Timor Leste ne’ebe kiik tebes hodi rezulta orsamentu kada tinan sai ba nasaun seluk ho pursentu hitunulu (70%)

“ita nia dependénsia externa esesivamente, kada tinan ita nia orsamentu 2 billioens, orsamentu 1,7 billioens sai tina-tinan sai ba liur, signifika ita iha kapasidade retein iha ita nia rai-laran aproximadamente 30%, kiik liu tanba ita nia produtividade laiha”. hatete Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha nia diskursu, iha Sentru Konvensaun Dili, 08/09/2022

Governante ne’e konsidera dezenvolvimentu territorial la ekilibradu, administrasaun públika todan demais

PM Taur hatutan Timor nia destinu iha FRETILIN no CNRT nia liman, tenki hanoin atu lori Timor ba ne’ebe

“Ita nia kompetividade, ita nia kapasidade atu kompete ho ema seluk susar, signifika iha tinan sira mai tan, ita tenki hatene, ita atu lori Timor ba ne’ebe, halo saida mak ita bele alkansa mudansa iha futuru, ida ne’e partidu bo’ot rua FRETILIN no CNRT nia responsabilidade, partidu kiik sira importante, mesmu kadeira ida, maibe responsabilidade todan liu, liliu FRETILIN no CNRT, labele haluha Timor nia distinu iha ita bo’ot sira nia liman”. Dehan TMR

Enkuantu, Lider Partidu Libertasaun Popular (PLP) ne’e husu partidu hotu-hotu atu relembra no reve planu sira hotu ho didi’ak hodi lori nasaun ba oin tanba dalan ba libertasaun nasaun sei naruk

“Ha’u Fiar katak ita bele, so ita bele se ita tau ita nia interese iha interese povu no nasaun nia okos, ita reziste, persiste nunka desisti”. PM Taur sublina

Jornalista : Esmeralda da Silva & Aquelina mangalhaes

Editor        : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )