Realiza Liga Timorense Iha  Dezembru, Klube AD SLB Laulara Sujere Muda Ba Tinan Oin

Imajem Sekretariu Jeral AD SLB Laulara Domingos Caeiro ko’alia ho Presidente AD SLB Laulara Kayrala Xanana Gusmão

(SAPNewsTL) DILI- Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) Ho Liga Futebol Timor-Leste (LFTL) daudauk ne’e loke ona janela transferensia ba jogador nasional no internasional ba klube sira hodi realiza Liga Timorense epoka 2022-2023 iha fulan Dezembru 2022 maibe klube AD SLB sujere muda ba tinan oin tanba laos atu ezekuta orsamentu hodi kumpri relatoriu tenki obriga klube liga ne’e hahu iha tinan ne’e

“Hare’e ba ita nia kondisaun no situasaun agora ne’e mak ami sujere diak liu liga tinan ne’e lalika iha, mai ita prepara ba tinan oin deit, atu nune LFTL mos iha biban halo uluk asembleia jeral hodi deside presidente LFTL foun,  hatur kalendariu ida ne’ebe ho tempo diak bazeia ba orsamentu ne’ebe iha fo oportunidade ba klubu atu prepara diak liuliu prosesu  rekrutamentu jogador ho nia dokumentu ne’ebe tuir padraun AFC no FIFA nian, labele FFTL ho LFTL labele Realiza Liga Timorense epoka ne’e iha fulan dezembru hodi  kumpri relatoriu deit hodi Ignora tiha  kualidade ita nia liga ne’e rasik”, Sekretariu Jeral AD SLB Laulara Domingos Caeiro ba jornalista SAP News TL via whatsApp sexta (18/11)

Sekretariu Jeral ne’e akresenta, Liga Timorense epoka 2022-2023  hahu los iha fulan Dezembru ne’ebe nu’udar ema kristaun tama ona ba preparasaun natal no simu tinan foun, ida ne’e mos sei fo efeitu ba liga ne’e rasik, kestaun seluk mak Estadium Munisipal Dili iha tempu udan jogu labele hala’o tanba bee sei nakonu no presija tempu atu normaliza antes jogu hahu fali. Fator sira ne’e lolos FFTL no LFTL tenki tetu, laos tanba atu ezekuta orsamentu hodi kumpri relatoriu tenki obriga liga ne’e hahu, sira  mos hatene hela konsekuensia ne’e  no sira mos hatene hela katak ikus mai liga ne’e laiha kualidade tuir meta ne’ebe hatur ona.

Domingos Informa, kalendariu ba transferensia jogador ne’e sira hasai ba dala haat ona ne’ebe hein deit klube sira sei halo rejistrasaun hotu ka Lae? tanba klube iha ona lista jogador antes

“Kalendariu janela transferensia husi LFTL ne’e loke kala dala rua ka tolu tiha ona, se la sala iha fulan fevereiru liu ba hasai tiha, depois mai iha fulan maiu no iha mos fulan agostu no ikus mak ida agora ne’e entaun Ita haree husi avisu transferensia dala haat daudauk ne’e iha ona klubu sira ba rejistu ka lae tanba klube sira ida- idak iha ona lista jogador dezde prinsipiu tempu LFA no to’o ita muda ba LFTL”, tenik Domingos

Nia hatutan, epoka ida ne’e klubu sira mos tenki kuidadu an antes ba rejistu, tanba esperensia fulan hirak liu ba ne’e FFTL no LFTL hatun orariu depois adia hela deit, se mak sai vitima mak klube tanba klube balun hahu halo kontratu ona ho jogador nasional no estrangeiru  maibe depois liga adia hela deit, por ezemplu  AD SLB Laulara ne’ebe tenki selu jogador estranjeiru ne’ebe ami iha maibe liga la realiza,  sorte diak mak jogador estranjeiru ne’e husu deit AD SLB Laulara  selu nia kost no nesesidade loror- loron (han).

Sekretariu jeral afirma tan, LFTL tenki konvida uluk klube sira antes loke janela transferensia jogador tanba jogador internasional sira presiza ITC no suportasaun finanseiru ba klube sira ne’e klube la preokupa ona tanba sira hatene hela problema orsamentu mak liga adia hela deit

 “Tuir lolos  LFTL nu’udar orgaun implementador konvida uluk ami hodi husu lai antes loke janela transferensia, tanba jogador internasional sira mai ho kriteria tenki iha ITC (International Transfer Certificate)  ne’ebe ami persija tempu atu bele trata dokumentu ne’e no kona ba finanseiru suportasaun ne’e  ami la preukupa ona, tanba ami hatene hela problema orsamentu mak sira adia bebeik liga ne’e no kestaun laos  finanseiru suportasaun  ba klubu ona maibe tempu mak laos oportunu ona para ita atu hala’o liga iha fulan dezembru tinan ne’e”, Domingos hateten.

Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )