Selebra Loron Mundial Feto, Ana & Cesaltina Dejafia Feto Partisipa Iha Teknolojia

Imajem Intervista Koordenadora Feto Enjenharia Ana Paula Xavier, iha Otel Timor, Colmera, Dili tersa (7/03/2023).

SAPNewsTL, Dili: Hafoin patisipa iha selebrasaun loron mundial feto 2023, Kordenadora Feto Enjenharia, Ana Paula Xavier no Cesaltina M. L Matos  ofisial IT embaixada Australia husu joven feto foinsa’e sira tenki fiar an hodi involve an iha teknolojia

“Ha’u hato’o parabens ba feto Timor-Leste ne’ebe selebra loron mundial feto, Ha’u husu feto mos envolve an iha setor teknolojia no lori nabilan ba feto maluk sira iha Timor-Leste tanba ho teknolojia bele promove liu tan setor edukasaun, saude no finansa, ha’u rasik iha kompania teknolojia ida, hodi hare’e liu ba  loron importante ba setor sira hotu ne’ebe bele involve ho igualidade jeneru”, dehan Koordenadora Feto Enjenharia Ana Paula Xavier ba jornalista sira iha Otel Timor, Colmera, Dili tersa (7/03/2023).

Ana hatutan, teknolojia ne’e  promove eduksaun iha Timor-Leste liuliu ba igualidade jeneru liu husi  atividade tekonlojia ida ne’e sira mos sei hamutuk ho parseiriu sira seluk  hari’i eskola hodi hare’e liu joven feto foinsa’e sira iha Timor-Leste liliu ba sira ne’ebe iha interese atu aprende era tekonolojia dizital ida ne’e

Imajem : Cesaltina M.L Matos

Iha sorin seluk, ofisial IT iha Embaixada Australia Cesaltina M.L.Matos  sente kontente tebes hetan oportunidade husi embaixada Australia  hola parte iha eventu selebra loron internasional feto nian iha area teknolojia.

“Iha selebrasaun loron mundial feto ida ne’e, Ha’u kontente tebes hetan oportunidade husi embaixada Australia,   mai iha fatin ida ne’e hodi fo sai informasaun ka motivasaun kona erra dijital ba joven feto foin sae sira iha Timor leste tan ne’e husu ba joven feto foin sae sira iha Timor Leste hakarak hili teknolojia ACTI tenki iha kapasidade ne’ebe diak no labele lakon oportunidade ba iha erra tekonolojia ida ne’e”, tenik Cesaltina

 Cesaltina dejeja,  atividade teknolojia ida ne’e fiar katak feto foinsae iha Timor Leste sira sei hamriik metin iha sira nia kareira ba iha teknolojia,  iha loron internasional feto ne’e, nia husu foinsa’e feto sira iha nivel sekundariu no universitariu atu aprende teknologia, lalika tauk atu aprende erra tekolojia iha Timor Leste,  maske ema hotu hatene katak erra dijital ne’e todan tebes no iha dezafiu barak lalika tauk atu aprende iha erra tekonolojia fiar katak feto bele lori erra tekonolojia ba oin iha timor Leste.

Jornalista Antonio Tilman & vinsensio Saldanha.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )