Teknolojia Sai Nesesidade Primaria, Guvernu Sei Fasilita Utilizador Hotu Ho Baratu No Lais

Imajen Diskursu Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SECOMS) Mericio Juvinal Akara, iha Timor Plaza Salaun Suai Room, Segunda-Feira, 15/08/2022

SAPNewsTL,Dili: Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál realiza Semináriu Nasionál ho tema Dezenvolvimentu Média Plataforma Dijital Agora no Ba Futuru Timor Leste, SECOMS Mericio Juvinal Akara hateten governu iha komitmentu atu dezenvolve infraestutura hodi fasilita utilizasaun média dijital ne’e lalais kompostu baratu i bele asesu ba ema hotu

“Era agora ne’e era digital, média komunikasaun sira agora transforma ona ba média dijital, entaun governu hanoin katak tempu ona ita tenki diskute beibeik kona ba news komunikasaun foun ne’e tanba iha mundu agora ne’e, media digital ne’e oferese buat hotu iha negativu no pozitivu hotu”. Dehan SEKOMS ba jornalista sira iha Timor Plaza Salaun Suai Room, Segunda-Feira, 15/08/2022,

Governante ne’e governu hanoin katak kultura foun ne’e oportuniade di’ak  atu sidadaun hotu-hotu bele  utiliza maibé ema hotu presiza hanoin para utiliza ho pozitivu, matenek no edukativu, konteudu saida mak hakarak apoia para halo barak liu iha notisia no iha media dijital sira

Sekretáriu Estadu ne’e akresenta utiliza media dijital ne’e atu promove internet ne’ebé saudavél no pozitivu.

“Seminar sira hanesan ne’e ita mos rona prespektiva husi públiku nian husi bainaka balun sira, Ministru sira kona-ba sira nia kna’ar no sira nia kontribuisaun atu promove literasia dijital iha ita nia rain, para ema hetan fasilidade, produtivu utiliza media dijital sira ne’e mos atu promove internet ne’ebé saudavél no internet ne’ebé pozitivu no la’os de’it atu utiliza maibe infraestutura ita nian tanba ita ko’alia kona-ba dijital ne’e liga mos ba internet”. Tenik SEKOMS.

Nia hatutan internet agora karun liu nune’e governu iha komitmentu atu dezenvolve infraestrutura hodi fasilita uitlizasaun media dijital ne’e ho baratu hodi ema hotu asesu.

“Ita nia internet realidade agora karun liu, lentu liu i dala ruma mos seida’uk asesu ba fatin hotu-hotu tanba ne’e mak ohin Ministru Transporte no Komunikasaun prezensa iha ne’e, tanba atu hato’o mos politika governu nian iha área infraestutura komunikasaun nian, mais ohin pontus importante ba ita bo’ot sira mak governu nia komitmentu atu dezenvolve infraestutura atu fasilita utilizasaun média dijital ne’e lalais kompostu baratu i bele asesu ba ema hotu. Nia aumenta

 Iha fatin hanesan Ministru  Transporte no Telekomunikasaun  José Agustinho  Silva hateten  teknolojia agora sai hanesan nesesidade primaria  tanba ne’e nesesidade.

“Situasaun aktual ita nian, mundo telekomunikasaun Timor nian mak oinsa ita hotu hatene katak ho siénsia no teknolojia ne’ebé maka avansadu halo mundu ne’e sai klot, teknolojia ohin loron ema hotu senti katak ne’e hanesan nesesidade primaria, hanesan agora ita hamlaha hamrok ba informasaun, ema ne’ebé maka asesu uza teknolojia dijital nia númeru ne’e bo’ot signifika ne’e hanesan nesesidade no dezafiu  setor telekomunikasaun, politika setor telekomunikasaun nian no ita nia kondiasaun real infraestrutura telekomunikasaun ita sei ko’alia kona ba ita nia kapasidade seida’uk atinji”. Ministru ne’e informa

Governante ne’e salienta kona-ba telekomunikasaun oras ne’e daudaun Timor Leste iha ona prosesu no iha 19 mezes nia laran bele konklui ona.

“Timor Leste maka oras ne’e daudaun iha prosesu laran katak iha 19 mezes nia laran ita bele konklui ita nia obra ida ne’e investimentu estratéjiku estadu Timor Leste nian, ita nia kondisaun rede ne konekta to’o ona iha ne’ebé no konekta ho nasaun ligasaun ba sira ne’ebé mak seida’uk iha ligasaun,  ita nia rede ne’e promove to’o iha ne’ebé ona, persentazen hira maka promove ona no hira maka seida’uk”. Nia hakotu

Jornalista: Ermelinda Soares

Editor: Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )