Tinan 30 Kompanha Bolere Sei Jere Portu Tibar, Traballador 700 Ameasa Lakon Servisu

Imagen Deputadu Luis Roberto

SAPNewstl, Dili : Liu husi Plenária Parlamentu Nasionál segunda ne’e, Deputadu Bankada KHUNTO Luis Robertu da Silva konsidera muda Portu Dili ba Portu Tibar lori mudansa boot teb-tebes

“Portu tibar agora dadauk ita komesa atu utiliza ona, bazeia ba informasaun ne’ebe mak ha’u to’o duni iha fatin ne’eba  katak, ita nia Portu Dili ne’e komesa muda ona, Timor-Leste halo kontratu ho portu tibar ne’e 30 anos ho kompania Bolere Logistic Timor Unipesoal Lda ne’ebe iha mudansa bo’ot teb-tebes”. dehan Luis Robertu da silva iha sala Plenaria Parlamentu Nasional, segunda-feira (03/10/2022)

Vise Presidente Parlamentu Nasionál ne’e sublina, taxa ne’ebe atu selu ba kompania emprezáriu nasionál sira ne’ebe mak hatama kontiner boboot selu baratu, mais agora muda ba ne’eba nia folin sa’e makas (kontentor feet 40 iha Portu Dili selu ho osan $250.00 maibe iha Portu Tibar Kontetor Feet 40 selu ho osan $650.00)

Deputadu ne’e akresenta Portu Dili momentu ne’e fo fiar ba kompania timor oan maka hatun no hasa’e sasan maibe agora ekuipamentus sira ne’e paradu.

“Governu atu kria kondisaun ba kompania Timor oan ne’ebe paradu iha Portu Dili tanba momentu ne’eba ita uza kompania ne’e iha tinan 20, mas agora modernu ona ita haluha tiha kompania timor oan sira nia esforsu tomak durante ne’e”. nia sublina

Intervensaun Deputadu Bankada KHUNTO Luis Roberto iha Parlamentu Nasional, 03/10/2022

Enkuantu, tuir kontratu entre Guvernu no Kompanha katak Portu Tibar sei jere husi Kompanha Bolere Logistic Timor Unipesoal Lda durante tinan 30 husi loron 30 Fulan Agustu 2018 to’o loron 30 fulan agustu Tinan 2048

Entretantu, traballador atu hitu resin ne’ebe servisu durante tinan 20 lakon sira nia servisu tanba Portu Dili muda ona Portu Tibar, nune’e mos kontribui hasa’e presu ba kontentor sira no iha posiblidade bele hasa’e folin sasan iha teritoriu nasionál tanba kontentor feet 40 iha Portu Dili selu ho osan $250.00 maibe iha Portu Tibar Kontetor Feet 40 selu ho osan $650.00.

Jornalista  : Marcela Mequita Lemos

Editor       : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )