Vizita Sede SAPNewsTL, Professor Agustinho : Imi Keta Ta’uk, La’o Bá !

Imajem : Dosente UNTL Agustinho de Sousa iha Sede SAPNewsTL Bekora, Dili, 22/03/2023. Foto : John Marito

SAPNewsTL, Dili : Media Sa’ani Assamana Prazer News Timor Leste (SAPNewsTL) hetan vizita husi Professor Agustinho de Sousa kuarta-feira ne’e iha Sede SAPNewsTL Bekora, Dili. iha intervensaun Agustinho konsidera Jornalista SAPNewsTL la saugati ho domin ne’ebe klean, la hein kolen, la hein valorizasaun, servisu ne’ebe Jornalista halo nakonu ho espiritu Voluntarizmu, Patriotizmu, Nasioalizmu no Timorizmu

“SAPNewsTL, Parabens ba imi, imi hala’o servisu ho Amizade no Pasiensia. Maromak fo matenek ba imi hodi servi povu ida ne’e ho espiritu volutrizmu, patriotizmu, nasionalizmu no Timorizmu. imi nia servisu la saugati, imi la hein kolen, servisu ho domin ne’ebe klean, Ha’u mai iha fatin ida ne’e hodi haree juventude Feto no Mane sira ne’ebe mak iha inisativa hodi harii Media SAPNewsTL, ha’u orgullo no apresia tebes ba joven sira iha Media ne’e”. Tenik Professor Agustinho de Sousa ba Jornalista sira. Iha Sede SAPNewsTL Bekora, 22/03/2023

Dosente UNTL ne’e hatutan, “Haree imi joven feto no Mane sira nia servisu esforsu neebe durante tinan ida resin, sa’e foho, tun foho, la’o loron no la’o kalan, la’o kesi kabun no la’o terus hodi halao imi nia servisu hanesan hatutan povo lian laek sira lian ba ita nia nai ulun Sira no povu Timor Leste, Imi heroi foun, imi sai matan, tilun, ibun no hanoin sosiedade Timor nian, imi keta tau ba kestaun ho dejafiu sira, maromak mak boot liu kestaun hirak ne’e hotu”. nia fundamenta

Professor Karismatiku ne’e konsidera Fatin ida ne’e la’os sai fatin imi nian maibe Fatin ida sai sosiedade nian, ema hotu hotu nian maske iha fatin ida ne’e imi hili hodi hari’i iha foho lolon, Jesus hatudu an iha Foho leten, SAPNewsTL deside hari’i nia sentru no moris iha foho leten, maromak sei la taka matan ba SAPNewsTL ne’ebe ema mesak nur-nurak deit, imi kontinua hala’o servisu ho seriu, transparensia, responsabilidade, imparsialidade no laiha diskriminasaun

“SAPNewsTL, ne’e mai husi jovens Mesak nurak deit maibe iha matenek ne’ebe mak diak, amizade  no domin iha fatin ida ne’e, tanba haree ba situasaun ne’ebe araska no sadia deit mak imi hasoru ne’e imi prontu hodi luta no hasoru iha situasaun nia laran atu hodi defende saida mak imi halo ba iha rai doben ida ne’e, kontinua servisu ho transparensia, imparsialidade, responsabilidade no labele halo diskriminasaun katak haree ema hotu ida deit iha Timor Leste Ida”. nia hatete

Imajem : Professor Agustinho de Sousa no Xefe Redasaun SAPNewsTL Lidia Amaral

Nia hatutan, “A União Faz a Força, unidade sei halo SAPNewsTL sai Forte, metin, buras no naklekar iha mundu,  imi mak povu nia tilun, matan, imi servisu ho dame, amizade, sabedoria no sai timor oan hotu nia tilun, matan, ibun no sai joven feto no Mane ne’ebe mak lalenok ba ema hotu iha Mundo ida ne’e, ita sei reza, maromak sei tulun ita, imi keta tauk, la’o ba, maromak maromak hamutuk ho imi, imi keta tauk, la’o ba oin nafatin sura ho heroi no martires sira tanba imi la’o iha ruin no ran nia leten”. nia dehan

Entretantu, Presidente SAPNewsTL Clementino Machado mos fo agradese ba Professor Agustinho de Sousa tanba bele disponibiliza ninia tempu hodi mai vizita sede SAPNewsTL ne’ebe hari’i iha foho leten, dook husi estrada no susar atu asesu, maibe bele halo sakrifisiu hodi to’o iha fatin refere

“Ami agradese no origadu ba Professor Agustinho de Sousa ne’ebe konsge to’o mai iha sede SAPNewsTL, mai hanesan aman ida ne’ebe vizita nia oan sira iha foho leten hodi motiva, inspira no fo koragem, oinsa bele la’o tuir dalan loos no hakat neineik ba oin,maske hasoru dejafiu no difikuldade oioin, ami sura ho professor ami nia luta ba futuru iha Media ida ne’e”. hatete Presidente SAPNewsTL Clementino Machado

Enkuantu, Iha vizita manorin ne’e mos enkoraja, trasmite korajem no apoia rekursu balun ba Jornalista SAPNewsTL, nia promete sei kontinua apoia ho domin, fuan no orasaun hodi SAPNewsTL sai buras no forte liu tan iha dalan luta ba liberdade imprensa no expressaun iha Timor Leste

Jornalista : Conzita Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )