Wairoke Registu Kandidatura 2 ! Komprimisiu Hanesan Ba Dezenvolvimentu

Wairoke Registu Kandidatura 2 ! Komprimisiu Hanesan Ba Dezenvolvimentu

SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro Suku Wairoque kandidatura nain rua mak submete ona dokumentus hodi kompete iha eleisaun, Xefe Suku atual Augusto Marques rekandidata hodi kontinua servi povu ho vizaun atu lori povu sai sosiedade ida demokratiku no sivilizadu

Iha intrevista, Xefe Suku Wairoque haktuir durante iha nia mandatu servisu barak seida’uk hotu nune’e nia kandidata dala ida tan hodi lori dezenvolvimentu ba komunidade

“Ha’u rekandidata an tanba ha’u nia servisu durante ha’u halo hodi servi inan aman sira ne’e seida’uk hotu ne’ebé ida ne’e mak motiva ha’u kandidatu dala ida tan maibe depende entrega ba ita nia povu hili tuir saida mak sira haree durante ne’e”. Dehan kandidatu Xefe Suku aktual Xefe Suku Augusto Marques hafoin submeter dokumentus kandidatura iha sede Suku Wairoque, 13/10/2023
Xefe Suku Augusto hatutan nia mai ho vizaun ida hakarak lori sosiedade ida demokratiku iha era demokrasia atu la’o hamutuk ho objektivu ida ba mehi dezenvolvimentu Suku Wairoque nian
“Nu’udar povu ida ke mai husi aileba nia oan ha’u nia vizaun maka lori sosiedade ida ne’e sai sosiedade demokrátiku, sosiedade ida ne’ebé hatene katak nasaun ninian, rai ne’e ninian,”
“Suku ne’e ninian para ita bele alkansa ita nia objektivu saida mak durante ne’e mehi ba ita nia ukun rasik an, sosiedade ida ke tenke hatene saida mak nia halo era demokrasia, saida mak nia tenke halo iha tempu ukun an nia laran, ne’e mak ha’u hakarak lidera sira, lori sira ba oin alkansa sira nia objektivu ba mehi dezenvolvimentu ida di’ak”. Tenik nia
Augusto akresenta wainhira nia hetan nafatin konfiansa husi povu nia sei esforsu buka dalan hodi kontinua servisu ba dezenvolvimentu Suku
“Buat ne’ebé ha’u halo depende ba ita nia inan aman sira maka haree i deside katak ida ne’e di’ak ba sira, I saida mak ha’u seida’uk halo ba ita nia inan aman sira, aspirasaun povu nian liu husi proposta ami hato’o ba parte kompetente ami sei la’o tuir hodi dezenvolve Suku ida ne’e”. Nia informa
Iha fatin hanesan, kandidatu Abilio da Costa Ximenes hateten nia kandidatu nia an ba Xefe Suku Wairoque tanba demokrasia fo biban nu’udar sidadaun ne’ebe pertense iha Suku ne’e rasik nune’e kandidata an atu servi lori dezenvolvimentu ba Suku
“Demokrasia fo dalan, ha’u nu’udar Wairoque nia oan, Luro nia oan, Lautem nia oan atu kandidatu ha’u nia oan, ba dezenvolvimentu Suku ida ne’e nian, wainhira ha’u hetan fiar husi povu ha’u sei kontinua servisu hodi lori dezenvolvimentu ba Suku ida ne’e,sei fo kontinuidade ba servisu ne’ebé iha ona sei kompleta buat ne’ebe seida’uk halo”.
Kandidatu Abilio fundamenta karik nia hetan konfiansa husi povu nia sei servisu hamutuk ho Xefe Aldeia sira, inan aman no joven sira atu hamutuk hodi hadia sira nia Suku ba tuir nesesidade ne’ebe povu presiza
“Ba Aldeia lima iha Suku Wairoque nian ha’u sei haree ba infraestrutura sira, ba estrada sira ne’ebe seida’uk asesu ho di’ak ba kada Aldeia, bee mos ne’e Aldeia balun seida’uk asesu ho di’ak inklui mos sei haree ba irigasaun hodi kanaliza ba natar sira para povu labele abandona sira nia natar, buat hirak ne’e ha’e sei servisu hamutuk ho Xefe Aldeia sira, inan aman sira hotu, joven sira iha Suku Wairoque nian hodi la’o kuandu ha’u hetan konfiansa”. Nia realsa
Entretantu, Suku Wairoque iha Aldeia Lima kompostu husi Luturu, Lutu, Afanami, Soba no Liarafa iha ne’ebé kandidatu Xefe Suku Abilio da Costa Ximenes husi Aldeia Iutu no Kandidatu Augusto Marques husi Aldeia Soba iha Suku Wairoque nian.
Jornalista: Luis Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )